Ordre del dia del Ple de l'Ajuntament de Manresa del 15 de maig de 2014

Resolució 


Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten: 

Consideracions legals 

1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre. 
2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
4. Article 10 del Reglament orgànic municipal. 
5. Acord del ple de 22 de juny de 2011, que aprova el règim de sessions plenàries.
Resolc: 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 7, amb caràcter ordinari, per al dia 15 de maig de 2014, a les 19 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard. 

ORDRE DEL DIA 

I. PART DISPOSITIVA 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions del Ple núm. 5 i núm. 6, que van tenir lloc el dies 15 i 29 d’abril de 2014, respectivament. 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 

2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2052, de 20 de febrer de 2014, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs de reparació de la xemeneia de la Fàbrica dels Panyos. 

2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3563, de 8 d’abril de 2014, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs de modificació de la instal•lació d’aigua calenta sanitària del Pavelló Nou Congost. 

2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3789, de 16 d’abril de 2014, sobre substitució de l’alcalde titular per la primera tinent d’alcalde, del 18 al 21 d’abril de 2014. 

2.4 Donar compte de l’informe trimestral de l’interventor per al seguiment del Pla d’Ajust previst al Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al 1r trimestre de 2014. 

2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3646, de 8 d’abril de 2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2014, dins el Pressupost prorrogat vigent. 

2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3892, de 17 d’abril de 2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2014, dins el Pressupost prorrogat vigent. 

2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4456, de 30 d’abril de 2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2014, dins el Pressupost prorrogat vigent. 

2.8 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4514, de 8 de maig de 2014, sobre actualització del contingut del Pla Específic Municipal per a emergències Fira de l’Ascensió – Expobages. 

2.9 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4515, de 8 de maig de 2014, sobre activació en fase d’alerta del Pla Específic Municipal per a emergències Fira de l’Ascensió – Expobages, per als dies 10 i 11 de maig de 2014. 

3. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 

3.1 Regidoria delegada d’Hisenda 

3.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del refinançament de 3 préstecs subscrits amb el BBVA. 

3.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2014, dins del Pressupost prorrogat vigent. 

3.1.3 Dictamen sobre declaració, si escau, de la disponibilitat de crèdit de dues aplicacions pressupostàries, de les quals, per acord plenari de 18 de febrer de 2014, s’havia acordat la seva no disponibilitat. 

3.2 Regidoria delegada de Governació 

3.2.1 Dictamen sobre designació, si escau, de representant municipal en el Comitè Executiu de la Fundació Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional. 

3.2.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Reglament per a la creació del fitxer “Retransmissió i gravació de sessions plenàries i altres actes públics de l’Ajuntament de Manresa”. 

4. ÀREA DE TERRITORI 

4.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 

4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta de conveni entre l’Ajuntament de Manresa i l’Instituto de las Religiosas Hijas de San José, referent a la permuta entre una finca propietat de l’Ajuntament de Manresa, situada al polígon Els Comtals, i una finca propietat de las Religiosas Hijas de San José, situada al carrer de Sant Miquel núm. 11. 

4.1.2 Dictamen sobre ratificació, si escau, de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 29 d’abril de 2014, referent a l’aprovació inicial del Projecte constructiu de connexions en alta dels nuclis de Torrent del Mas d’en Pla, Miralpeix i Raval de Miralpeix al sistema de sanejament de Manresa. 

4.1.3 Dictamen sobre ratificació, si escau, de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 15 d’abril de 2014, referent a l’aprovació inicial del Projecte constructiu per a la connexió del Sector del Guix al sistema de sanejament de Sant Fruitós de Bages. 

5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

5.1 Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 

5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats de menjador de les llars d’infants municipals, curs 2014-2015. 

5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial per despeses relacionades amb el Consell d’Infants. 

6. PROPOSICIONS 

6.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP per a la revisió de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana de l’Ajuntament de Manresa. 

6.2 Proposició del Grup Municipal de PxC per instar el Servei Català de la Salut a eixugar el deute amb les farmàcies. 

7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

8. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 

9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 16 i 19, que corresponen a les sessions amb caràcter públic dels dies 1 i 15 d’abril de 2014; i de les actes núm. 17,18, 20 i 21, de les sessions amb caràcter reservat dels dies 8, 15, 22 i 29 d’abril de 2014, respectivament. 

10. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa. 

11. PRECS, PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 

Manresa, 12 de maig de 2014