Ordre del dia del Ple extraordinari de l'Ajuntament de Manresa del 30 de març de 2017

imagen

Resolució

 

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 

 1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
   
 2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
   
 3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
   
 4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.

 

Motivació del caràcter extraordinari de la sessió

 

Existeixen, principalment, dos motius per convocar sessió del Ple de la Corporació amb caràcter extraordinari per a l’aprovació provisional, si s’escau, del Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa (POUM).

 

Per una banda, la urgència temporal deriva de dos aspectes: el primer, vinculat a la circumstància que l’aprovació inicial del POUM (acord de 19 de març de 2015), va comportar la suspensió dels tràmits i llicències per un termini màxim de dos anys, el qual està a punt de vèncer. Cal doncs que el POUM s’aprovi al més aviat possible i el nou planejament pugui desplegar tots els seus efectes, sense venir condicionat pel planejament anterior. Així mateix, un cop salvat aquest tràmit, el document s’ha de traslladar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per atorgar-ne l’aprovació definitiva, la qual cosa pot tenir lloc abans del període de vacances si es tramet dintre la primera quinzena d’abril a la Generalitat de Catalunya, és a dir, abans que tingui lloc la sessió ordinària del Ple del mes d’abril.

 

Així mateix, per un motiu d’oportunitat: per l’acord en aquest sentit, adoptat per tots els grups municipals en la darrera sessió de la Comissió de Seguiment del POUM que va tenir lloc el dia 1 de març de 2017, atesa la importància del document, que permetrà un debat més extens i si cal, més acurat.

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 4, amb caràcter extraordinari, per al dia 30 de març de 2017, a les 19 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard. 
 

ORDRE DEL DIA

 

Punt únic. Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa (POUM).

 

 

 

 

 

Documents relacionats

 • imagen