Ordre del dia del ple extraordinari de l'Ajuntament de Manresa del 12 de juny de 2019

Resolució

---

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 

  1. Article 21 de la Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  3. Articles 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  5. Llei orgànica  5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general.

 

Motivació del caràcter extraordinari de la sessió

 

Per Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, es van convocar Eleccions Locals per al dia 26 de maig de 2019.

 

De conformitat amb el que disposa l’article 36.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, el tercer dia anterior a l’assenyalat per la legislació electoral per a la sessió constitutiva dels Ajuntaments, tindrà lloc la sessió del Ple de la Corporació a l’únic efecte d’aprovació de l’acta de la sessió anterior.

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 8, amb caràcter extraordinari, per al dia 12 de juny de 2019, a les 13.00 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 


ORDRE DEL DIA

 

PUNT  ÚNIC. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, que correspon al Ple ordinari del dia 16 de maig de 2019.