L'informe final sobre el Repte dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a Manresa identifica 175 fites per al 2030

L’Ajuntament de Manresa ha publicat l’informe final sobre “El Repte dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a Manresa”, que conté 175 fites locals per al 2030, repartides en cadascun dels ODS, entre les quals garantir un sostre digne per a tothom, treballar per eradicar la pobresa energètica, la creació de més zones verdes urbanes i el foment de la mobilitat a peu. L’objectiu de l’informe és alinear els plans i polítiques municipals amb cadascun dels 17 objectes de l’Agenda, seguint el mandat de l’ONU. En el cas de Manresa, s’ha afegit un 18è ODS, el de Cultura. El document s’ha elaborat a partir del procés participatiu amb la ciutadania i amb els agents locals, que van establir dos reptes prioritaris: que no hi hagi cap persona sense un sostre digne ni un subministrament de serveis bàsics eficaç i fomentar les energies renovables a Manresa.

imagen

L’Ajuntament de Manresa, conscient de la importància de la implicació ciutadana en l’assoliment dels ODS a escala local, ha dut a terme accions i campanyes adreçades a informar, sensibilitzar i donar veu als agents locals, la ciutadania i el personal municipal per configurar l’Agenda 2030 de la ciutat. Arran d’aquest procés participatiu, ha publicat el document que inclou la situació actual i l’alineament de les polítiques municipals amb els objectius globals. El document identifica les fites locals per assolir-los i els actors implicats per implementar i avaluar l’estratègia de sostenibilitat de la ciutat per als pròxims anys. L’informe final incorpora un apartat de micròfon obert on es recullen les veus de la ciutadania.­

El procés participatiu es va engegar a finals de 2019, després que l’equip tècnic municipal ja hagués publicat un primer esborrany, que descrivia la situació de Manresa respecte cadascun dels ODS, i un segon informe, treballat de forma transversal amb les diverses regidories i el personal tècnic municipal, que es va presentar com a base per a encetar el procés de participació. La pandèmia va fer allargar els terminis previstos però, finalment, a mitjans de 2021 es va tancar el procés participatiu i, a partir d’aquí, l’Ajuntament ha l’informe final, que inclou 175 fites locals i exemples d’aportacions ciutadanes per a cada ODS. També conté una novetat important: la incorporació de l’ODS 18, dedicat a la Cultura, arran del coneixement d’altres experiències com la del govern d’Estònia. I és que, que durant el procés d’alineament i priorització de reptes, es va detectar la necessitat de tractar aquesta qüestió de forma diferenciada de la resta d’objectius.

L’Informe consta de quatre blocs: Introducció, Participació ciutadana, Descripció dels 17+1 ODS a Manresa, i Grau de localització dels ODS.

  • Introducció: En aquest bloc s’incideix en el concepte dels ODS i els seus orígens, així com la metodologia que Manresa seguirà per obtenir un document consensuat a nivell de ciutat sobre el repte que suposen els ODS.

  • Participació ciutadana: S’exposa el procés dut a terme a Manresa durant el 2020 i 2021 per donar a conèixer els ODS als agents locals i a la ciutadania, i per recollir les seves prioritats i propostes en relació als reptes que ha d’incloure l’estratègia de ciutat sostenible des d’ara fins el 2030.

  • Els 18 ODS a Manresa: Es dedica un bloc a la situació actual de la ciutat en relació amb cadascun dels 17 ODS definits per l’ONU, així com els reptes que implica cadascun d‘aquests ODS a nivell local. Sempre a nivell de Manresa, en un primer apartat es parla del context de l’ODS. En un segon apartat, es mencionen les principals referències a estratègies municipals vigents sobre l’ODS en concret; aquestes referències apel·len sovint a plans, a projectes, a ordenances o a lleis. En un tercer apartat, es mencionen els agents de Manresa més implicats en l’ODS en qüestió, a més a més de l’Ajuntament de Manresa. En el quart apartat es marquen les fites que la ciutat té en relació amb l’ODS, a partir de l’anàlisi dels diversos plans sectorials i estratègics municipals, de les aportacions del personal tècnic i polític municipal, i de la participació de la ciutadania i dels agents locals. Finalment, a l’apartat Micròfon obert, es fa un petit recull d’algunes de les aportacions de la ciutadania, transcrites de forma literal i a tall d’exemple, que testimonien la seva participació.

  • Grau de localització dels ODS a Manresa: En aquest apartat, aprofitant el potent disseny gràfic dels ODS, es proposa establir un diagrama de barres amb el grau de presència de cadascun dels divuit ODS en alguns dels plans vigents a Manresa. L’objectiu d’aquest bloc és donar visibilitat a la transversalitat dels ODS. La senzillesa en la metodologia per a l’establiment del grau d’incursió dels ODS ha de servir d’estímul per a fer els ODS més presents a la ciutat.

Informe posterior al procés participatiu

Les actuacions (enquestes, tallers, entrevistes i campanyes de sensibilització) han rebut el suport econòmic de la Diputació de Barcelona. Els tallers es van fer amb l’objectiu d’informar sobre els ODS i la seva consecució a Manresa. El material es va fer arribar les escoles i instituts de la ciutat i a més de 200 agents locals, entre els quals associacions veïnals i entitats socials i culturals de la ciutat.

Hi va participar 14 centres educatius i 1.703 alumnes d’entre quart de primària i segon d’ESO,  que van realitzar 1.688 exercicis de priorització de reptes de futur i van aportar 4.276 opinions sobre l'informe. L’Ajuntament també va elaborar dos formularis en línia. Un d’ells, adreçat a agents locals, que va ser respost per 85 representants d’entitats, i un altre adreçat a la ciutadania, que va rebre 860 respostes. Paral·lelament al qüestionari, es van realitzar entrevistes a 12 agents locals.

La Manresa del 2030

Els resultats del procés participatiu van mostrar que els objectius de sostenibilitat que els agents i ciutadans i ciutadanes consideren prioritaris per a l’Agenda 2030 local són: la fi de la pobresa (ODS 1), l’educació de qualitat (ODS 4), el treball decent i el creixement econòmic (ODS 8), ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11) i l’acció climàtica (ODS 13). D’aquests, es van identificar els reptes més rellevants a abordar a curt i mitjà termini i la ciutadania va considerar prioritari el fet que no hi hagi cap persona sense un sostre digne ni un subministrament de serveis bàsics eficaç (ODS 1), mentre que els agents locals van destacar el foment de les energies renovables a Manresa (ODS 7).

Quan es va demanar a la ciutadania en quines 3 accions creien que Manresa hauria d’invertir més a curt termini, la resposta obtinguda va ser la salut, seguida de l’economia i l’educació. Els agents locals van considerar prioritàries l’eradicació de la pobresa i la reducció de les desigualtats, seguides de les millores en l’accés i en les condicions dels habitatges.

Propers passos

L’Ajuntament de Manresa ha establert una aliança amb altres ciutats europees a través de la xarxa URBACT Global Goals for Cities per als pròxims anys, que rep el finançament dels fons FEDER. Dins aquest projecte, s’ha constituït un Grup Local URBACT d’agents locals dels àmbits ambiental, social i econòmic, que tindrà l’objectiu de tirar endavant l’Agenda 2030 amb la complicitat de tots els actors locals i internacionals implicats. L’Agenda contindrà la visió i missió de la Manresa futura i les 30 accions transformadores pel 2030, de forma més detallada.

Podeu consultar l’informe final aquí. Els informes complets dels resultats del procés es poden consultar en aquest enllaç.

Documents relacionats

  • imagen