El servei municipal de mediació va intervenir en 154 casos per afavorir la convivència ciutadana durant el 2021

El servei d’intermediació i treball comunitari de l’Ajuntament de Manresa que treballa per la millora i la convivència ciutadana a la ciutat va atendre  durant el 2021 un total de 375 persones per diferents problemàtiques i conflictes entre veïns que afectaven un total de 1.143 persones.

imagen

El servei municipal de medicació de l’Ajuntament de Manresa (Enllaç) va intervenir en 154 casos per millorar i afavorir la convivència ciutadana i va atendre 375 persones que manifestaven diferents problemàtiques que afectaven un total de 1.143 persones, i que en van generar 1.190 intervencions. Del global de casos atesos durant l’any, el 67% es van gestionar de forma satisfactòria. Aquestes són les principals dades de la memòria d’activitats corresponent a l’any 2021 del servei d’intermediació i treball comunitari que depèn de la regidoria de Nova Ciutadania i Cooperació.

Dels 154 casos, 145 eren nous i 9 de seguiment de l’any anterior. Durant l’any 2021 es van atendre 26 casos més que l’any 2020 (128 casos), el que suposa un increment del 20%.  Del total de casos atesos, el 35% (54 casos) s’han  tancat amb acords específics entre les parts; el 32% (49 casos) s’han tancat després d’un procés d’intermediació; el 13% (20 casos) van quedar interromputs per alguna de les parts; el 10% (16 casos)  es van  tancar sense acords;  i un 10% dels casos s’han derivat a altres serveis.

Dins la tipologia de demandes i problemàtiques destaquen de forma majoritària les classificades dins el paràmetre de “problemàtiques veïnals”, amb 149 casos que representen el 97% del total. Els casos veïnals principals atesos corresponen als temes següents: 47 per sorolls; 30 per dificultats de relació; 18 casos per  neteja i higiene;  11 per problemàtiques d’espais comuns; 8 per problemes d’humitats;  7 per  gestió de comunitats i 10 per obres;  entre altres problemàtiques que han malmès la convivència.

Respecte a l’origen de la demanda, aquesta pot arribar per diferents vies:  per via directa del mateix ciutadà (28%); l’Oficina d’atenció al Ciutadà - OAC (25%); Policia Local (9%); per Administradors de finques (9%); les Associacions de veïns (6%); per Serveis Socials (5%); Urbanisme ( 5%); Mossos d’esquadra (3%); entre altres.  

Les coordinacions són una de les peces claus del treball i la gestió dels casos, des del servei s’han donat un total de 190 coordinacions amb diferents departaments del mateix Ajuntament (Policia Local, Serveis Socials, Medi Ambient, Salut, Habitatge, Urbanisme, Alcaldia, Regidories, etc.) i 170  coordinacions d’àmbits externs (Administradors de finques, Món veïnal, Centres de Salut, Mossos d’Esquadra, etc.).

Enllaç, treballant per la convivència des del 2006

Enllaç és el servei municipal d’intermediació i treball comunitari que depèn del Programa de Ciutadania i que està en funcionament des de l’any  2006. El servei compta amb una tècnica especialitzada en mediació,  que porta a terme les mediacions i els contactes comunitaris, i rep el suport i coordinació del tècnic responsable del Programa de Ciutadania.

Des de l’any 2013 el servei està inclòs en la xarxa de mediació finançada per la Diputació de Barcelona, l’altra part, aproximadament el 50%, és finançada per l’ Ajuntament.

El servei es troba ubicat a l’edifici Infants (Ctra. de Vic, 16, 1). L’horari d’atenció al públic és: dilluns i dimecres d’11.30 h a 14 h  i de 16 h a 18 h, dimarts, dijous i divendres,  de 9 h  a 14 h.

 Amb aquest servei es pretén  afavorir  diversos aspectes de la convivència ciutadana, molt centrat sobretot en dos àmbits: l’Espai privat (blocs d’habitatges i domicilis particulars, espais comuns compartits, etc. que seria la major part de la feina duta a terme) i  l’Espai públic (medi obert, places, carrers).

L’objectiu principal del servei és  afavorir la convivència ciutadana, tot prevenint i intentant resoldre conflictes entre veïns/nes, però comptant amb la voluntat de les parts. 

Cal destacar que en un gran nombre de casos, la intervenció posa al descobert  situacions que requereixen una derivació a altres serveis (casos de gent gran que viu sola amb necessitats, problemes de salut,  gent sense llar, ocupacions, etc).

Des del Servei Enllaç també  es col·labora amb altres projectes municipals per tal de difondre aspectes bàsics de la convivència ciutadana com ara els cursos d’Acollida,  així com per fer difusió del servei. Aquest any i per qüestions lligades a la Covid no s’han fet algunes activitats als barris ni a petició d’altres  departaments municipals.

 

  • Foto: El regidor de Nova Ciutadania i Cooperació, Jamaa Mbarki El Bcahir; i els tècnics municipals responsables del servei, Cèlia Barreda Arnao i Josep Vilamau Vila.

Documents relacionats

  • imagen