Ordre del dia del Ple de l'Ajuntament de Manresa del 19 de febrer de 2015

Resolució

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

Consideracions legals 

  1. Article 21 dela Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donadaperla Llei57/2003, de 16 de desembre.
  2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya
  3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  5. Acord del ple de 22 de juny de 2011, que aprova el règim de sessions plenàries.

Resolc:

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 2, amb caràcter ordinari, per al dia 19 de febrer de  2015, a les 19 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment queper manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard. 

ORDRE DEL DIA 

I. PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 1, que va tenir lloc el dia 22 de gener de 2015.

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1 Donar compte dela Resolucióde l’alcalde, núm. 990, de 4 de febrer de 2015, sobre activació, en fase d’alerta, del Pla Municipal per nevades.

2.2 Donar compte dela Resolucióde l’alcalde, núm. 991, de 4 de febrer de 2015, sobre activació del Pla d’emergència de nevades.

2.3 Donar compte dela Resolucióde l’alcalde, núm. 1117, de 5 de febrer de 2015, sobre desactivació del Pla d’emergència de nevades.

2.4 Donar compte dela Resolucióde l’alcalde, núm. 1239, de 6 de febrer de 2015, sobre activació per al dia 15 de febrer de 2015, i en fase d’alerta, del Pla Específic Municipal pel Carnestoltes Infantil.

2.5 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 30 de gener de 2015, sobre seguiment del Pla d’Ajust previst a l’RDL 4/2012, de 24 de febrer  (4t trimestre 2014).

2.6 Donar compte dela Resolucióde l’alcalde, núm. 1237, de 5 de febrer de 2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2015, dins el Pressupost municipal vigent.

3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord de la modificació dels estatuts del Consorci del Bages per ala Gestióde Residus, per a la seva adaptació ala Llei15/2014.

3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord de la modificació dels estatuts del Consorci per ala GestióIntegrald’Aigües de Catalunya (CONGIAC), per a la seva adaptació a les Lleis 27/2013 i 15/2014.

3.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’addenda, annex I, del conveni urbanístic per al desenvolupament del Parc Tecnològic dela Catalunya  Central, signat en data 13 de juny de 2005, entre l’Ajuntament de Manresa i Projectes Territorials del Bages, SA.

4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1  Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2015 dins del Pressupost municipal vigent.

4.2 Regidoria delegada de Governació

4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització del canvi de destinació de dues finques dels antics jutjats de Manresa per tal d’ubicar-hi un edifici corporatiu dela Generalitatde Catalunya.

4.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la correcció d'errades materials de l'acord plenari del dia 20 de novembre de 2014, sobre la cessió gratuïta de domini d'una finca de titularitat municipal a favor del Consorci Urbanístic L’Agulla. 

4.3 Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

4.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores de l’atorgament d’ajuts a les associacions de comerciants de Manresa per a l’any 2015.

5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme i  Paisatge 

5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial a favor d’Aigües de Manresa, SA, per import de 88.632,11 €, per l’execució de les obres corresponents a la 2a. fase de les actuacions de millora en els barris de les Escodines i la Balconada.

5.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial a favor de Reformes Cadí, SL, per import de 19.844 euros, per diversos treballs realitzats al conjunt edificatori situat al carrer Doctor Esteve, 5-7, 9-11 i 13  i carrer Sarret Arbós, 33-36.

5.1.3 Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, de l’Estudi de Detall  dela Parcel·la 1.6a – Avinguda Universitària (La Joncadella).

6. PROPOSICIONS

6.1 Proposició del Grup Municipal dela CUP perquè l’Ajuntament delimiti àrees de tempteig i retracte que evitin operacions especulatives sobre edificis destinats principalment a l’habitatge.

6.2 Proposició del Grup Municipal dela CUP per rebutjar la darrera reforma fiscal del Govern espanyol.

6.3 Proposició del Grup Municipal dela CUP, a proposta de veïns del carrer Puigterrà de Dalt,  per a la realització de millores a l’entorn d’aquest carrer.  

6.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP de rebuig al Pacte Antiterrorista.

6.5 Proposició dels Grups Municipals d’ERC, CiU,  PSC, PP i CUP, de suport i agraïment als treballadors i treballadores d’Althaia.

6.6 Proposició del Grup Municipal del PSC en defensa de la modificació dela Llei27/2014, sobre obligacions tributàries per a entitats sense ànim de lucre.

6.7 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i CUP, de suport a la candidatura de Victoire Ingabire Umuhoza al Premi internacional Catalunya 2015 i al Diàleg Intraruandès.  

7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

8. Donar compte de les resolucions dictadesper l’alcalde i els regidors i regidores des de l’anterior donació de compte al ple municipal.

9. Donar compte de les actes dela Junta de Govern Local núm. 64, 2, 3, 5 i 6 , que corresponen a les sessions amb caràcter reservat dels dies 9 de desembre de 2014 i 13, 20, 27 de gener i 3 de febrer de 2015,  i de les actes núm. 68 i 4 amb caràcter públic dels dies 23 de desembre de 2014 i 20 de gener de 2015.

10. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa.

11. PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

Manresa, 16 de febrer de 2015