L'Ajuntament de Manresa engega les obres d'adequació de dos solars situats a la façana sud

Les obres abasten un tram delimitat a l’oest pel carrer Apotecari i a l’est per la projecció de Pont de la Reforma. S’emmarquen en el conjunt d’actuacions de millora de l’espai públic que pretenen recuperar espais lliures actualment en desús i, alhora, dignificar l’accés sud a la ciutat.

imagen

L’Ajuntament de Manresa ha iniciat la primera fase dels treballs per adequar dos solars municipals en un tram de la façana sud de Manresa, delimitats a l’oest pel carrer Apotecari i a l’est per la projecció del Pont de la Reforma. L’objecte de les obres és donar continuïtat, millorant i ampliant, l’itinerari de vianants de la vorera nord d’aquest tram, així com sanejar i obrir dos solars municipals actualment inaccessibles.

La intervenció, que té un pressupost total de 118.719,71 euros i una durada prevista d’un mes i mig, s’emmarca dins el conjunt d’actuacions de millora de l’espai públic que pretenen recuperar espais lliures actualment en desús i sense cap tractament per tal de posar-los a disposició del ciutadà, millorant l’entorn paisatgístic del perímetre monumental de Manresa. Així mateix, és una actuació que ajuda a obrir la ciutat al riu i a lhora dignificar l’accés sud a la ciutat.

En aquests moments la vorera que prové del carrer Apotecari es troba interrompuda sobtadament, de manera que el vianant no pot seguir el recorregut amb prou seguretat en direcció est cap a sota el Pont de Sant Francesc, on s’inicia de nou una vorera resolta adequadament. Tampoc no hi ha cap pas de vianants que permeti el traspàs a la vorera sud del Passeig del Riu per on discorre l’itinerari d’esbarjo i esport que voreja tot el riu. Pel que fa al solar situat al xamfrà del Passeig del Riu amb el carrer Apotecari, qualificat com a zona verda, es troba tancat amb panells prefabricats en estat de conservació deficient.

Inicialment, les obres s’han iniciat en el tram de vorera delimitat entre el carrer Apotecari i la mitgera de la finca ocupada per l’edifici dels nous Jutjats. Aquesta actuació permetrà en una primera fase g arantir amb condicions d’accessibilitat l’itinerari de vianants en sentit longitudinal i en sentit transversal amb la incorporació d’un pas de vianants que travessa la calçada del Passeig del Riu.

L’actuació es completarà amb desbrossada dels solars, amb la retirada de les vegetacions poc significatives que puguin entorpir l’ús de l’espai. Així mateix caldrà retirar les petites construccions existents, posant en valor els dos safarejos existents. Està previst respectar l’arbrat rellevant existent.

Per a poder delimitar els recorreguts i les actuacions es col·locaran un seguit de pilones de fusta anàlogues a les existents, aplicant una densitat d’implantació segons la seva funcionalitat.

Un cop finalitzades aquestes actuacions i una vegada retirada la part del tancament del solar del xamfrà del carrer Apotecari amb el Passeig del Riu, s’habilitarà la superfície del mateix per a diferents possibles usos, mantenint la seva planimetria i retirant o adequant tots els elements que comportin cap perill. S’hauran de sanejar, fins on sigui viable, els murs que delimiten els patis de l’Escola Joviat.

En darrer terme, i per tal d’enllaçar els dos extrems de vorera existent, s’habilitarà la continuïtat del recorregut per a vianants fins a la vorera existent sota el Pont de la Reforma, que actualment té prou amplada per a ser transitada però no es troba pavimentada.

Documents relacionats

  • imagen