El servei municipal Enllaç intervé en 109 casos per afavorir la convivència ciutadana i en resol el 68%

El servei d’intermediació i treball comunitari de l’Ajuntament de Manresa, que treballa per la millora i la convivència ciutadana a la ciutat, ha atès durant el 2014 un total de 252 persones per diferents problemàtiques i conflictes entre veïns que afectaven un total de 1.350 persones.

El servei municipal Enllaç de l’Ajuntament de Manresa ha intervingut en 109 casos per millorar i afavorir la convivència ciutadana i ha atès 252 persones que manifestaven diferents problemàtiques que afectaven a un total de 1.350 persones. Del global de casos atesos, el 68% han quedat tancats i resolts satisfactòriament. Aquestes són les principals dades de la memòria d’activitats corresponent a l’any 2014 del servei d’intermediació i treball comunitari que depèn de la regidoria de Serveis Socials, Acollida i Cooperació.

Dels 109 casos atesos, 95 eren nous i 14 de seguiment de l’any anterior. A banda del 68% de casos resolts, un 15 % s’han tancat sense acord (14 casos); el 8% s’han tancat a petició d’una de les parts (7 casos) i el 9% restant s’ha derivat a d’altres àrees de l’Ajuntament i/o s’han treballat amb altres professionals municipals.

La majoria de demandes que rep el servei corresponen a problemes de convivència veïnal (86%), ús d’espais públics (7%), d’activitats econòmiques (6%) i incompliment d’ordenances (1%).

El soroll continua sent el principal motiu de conflicte

Entre les problemàtiques de convivència veïnal, l’apartat que genera més conflicte continua sent les molèsties per sorolls (30%), dificultat de relació (23%), neteja –higiene (14%), gestió de la comunitat (9%), humitats (8%), ús espais comuns (5%), olors (4%), antenes (3%), altres (3%) i animals domèstics (1%).

Pel que fa als usuaris -tant demandants, com afectats d’una o altra manera- la població d’origen autòcton és la majoritària (71%). Entre els nouvinguts, els magrebins (26%) són els principals usuaris del servei.

Quant als barris, les demandes estan molt repartides: Ctra. de Santpedor (14%), Barri Antic (11%), Plaça Catalunya-Saldes (10%), Passeig i Rodalies (10%), Sagrada Família (10%) són els barris amb més peticions. Valldaura (3%), Balconada (2%), Comtals – La Guia (2%) i Sant Pau (1%) són els barris que menys sol·liciten aquest servei municipal.

L’origen de la demanda arriba als professionals d’Enllaç per molts canals si bé l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), amb el 33% del total, suposa la primera font d’arribada, seguida de la Policia Local (20%), l’atenció directa a la seu d’Enllaç (28%), les associacions de veïns (3%) i Territori (5%), Serveis Socials municipals (4%), Unitat d Salut (3%) i Mossos d’esquadra (2%).

Enllaç, nou anys treballant per la convivència

Enllaç és un servei municipal d’intermediació depenent del Programa d’Acollida, creat l’any 2006. Compta amb una tècnica especialitzada que fa les mediacions i contactes comunitaris, i el suport i coordinació del responsable del Programa.

Des de l’any 2013 el servei està inclòs en la xarxa de mediació finançada per la Diputació de Barcelona; també rep una part del seu finançament de la Direcció General d’Immigració de la Generalitat de Catalunya. Es troba ubicat a l’edifici dels Infant (Ctra. de Vic, 16, 1). L’horari d’atenció al públic és: dilluns i dimecres de 11h a 14 h i de 16 h a 18 h ; dimarts, dijous i divendres, de 9h a 14h..

Amb aquest servei es pretén afavorir la convivència ciutadana, centrat sobretot en dos espais: L’espai públic (medi obert, places, carrers)i l&rsquo ;espai privat (blocs d’habitatges, domicilis particulars, espais comuns compartits).

L’objectiu principal seria treballar en favor de la convivència ciutadana, tot prevenint i intentant resoldre conflictes entre veïns i veïnes, amb la voluntat entre les parts.

Els principals motius de tensió i conflicte solen ser el sorolls d’origen divers; problemes d’higiene; deutes de les quotes de la comunitat; manca d’organització veïnal de comunitat; manca de relació o mala relació acumulada, etc. però també algunes problemàtiques derivades de la relació del ciutadà amb les administracions públiques (demandes no resoltes, falta de manteniment de certs espais públics, etc). Segons el moment, Enllaç també fa reforços a certes actuacions d’altres àmbits (comerç, salut, mesures alternatives, etc).

La intermediació implica que a banda de les demandes rebudes per alguna de les parts, també es pot donar un inici d’intervenció per pròpia iniciativa del servei si es creu adequat intentar resoldre o aprofundir en alguna situació detectada. En les altres ocasions és la demanda o queixa d’alguna part la que inicia el procés d’intermediació i anàlisi de la realitat, buscant les vies per la seva resolució, sempre , amb la màxima voluntat de les parts. En algunes ocasions una intervenció inicial del servei també serveix per detectar situacions que requereixen un treball especialitzat, com ara casos de soledat o malaltia de gent gran, trastorns psiquiàtrics, etc.

Dades numèriques dels casos atesos durant l’any 2014

Total casos:
S’ha intervingut en un total de 109 casos, dels quals, 95 nous del 20 14, i 14 de seguiment del 2013. (El 2013 es va atendre 91 casos, dels quals 77 nous i 14 de seguiment ).

Total persones ateses directament: 252 p

Total persones afectades: 1.350 p

Origen demanda –Via d’entrada principal: Oficina d’atenció ciutadana-OAC: 33%; Policia local: 20%; Directament a la seu d’Enllaç: 28%; Associacions de veïns: 3%; Territori: 3%; Serveis Socials municipals: 4%; Unitat de salut: 3%; Mossos d’esquadra: 2%

Demandes: Convivència veïnal: 86% (2013: 67%); Ús d’espais públics: 7%// Activitats econòmiques: 6% // Incompliment ordenances: 1%

Apartat de Convivència veïnal: Sorolls: 30% (2013: 40%); Dificultat de relació: 23% // Neteja –higiene: 14% // Gestió comunitat: 9% // Humitats: 8% // Ús espais comuns: 5% // Olors: 4%// Antenes: 3% // Altres: 3% // Animals domèstics: 1%

Intervencions realitzades: Gestions i documentació: 45% ; Entrevistes amb les parts: 28%; Coordinació amb àrees de l’Ajuntament: 11% ; Observació directa (visites als llocs): 9% ; i Coordinació amb altres entitats: 7%

Perfil usuaris- Origen (del total de 252 p): Autòctons: 71%; Estrangers: 29%, dels quals: Magreb: 26%; Llatinoamèrica: 2%; Est europeu: 1%

Coordinacions: L’any 2014 s’han portat a terme un total de 190 coordinacions internes (amb un total de 17 àrees municipals) i 140 externes (amb un total de 13 serveis/entitats).

Origen per barris (principals barris): Ctra. de Santpedor: 14% (2013: 11%); Antic : 11% (2013: 11 %); Plaça Catalunya-Saldes: 10% (2013: 3%); Passeig i rodalies: 10% (2013: 10%); Sagrada Família: 10% (2013: 9%); Poble Nou: 7% (2013: 3%); Vic-Remei: 6% (2013: 1%); Mion-Puigberenguer: 6% (2013: 9%); Font dels Capellans: 6% (2013: 3%); Escodines: 4% (2013: 5% ; P. I. Puig: 4% (2013: 0 ); Cal Gravat: 4% ; Valldaura: 3% (2013: 16%) // Balconada: 2% // Comtals - La Guia: 2% // Sant Pau: 1% /2013: 0 )

Per zones: Llevant: 27% // Centre: 26% // Ponent: 24% // Nord: 23%

Resolució casos: Del total de 90 casos tancats durant l’any 2014, l’estat de resolució dels expedients és el següent:

68% del total de casos s’han tancat i resolt (61 casos)
15% del total s’han tancat sense acord (14 casos)
• El 8% de casos s’han tancat a petició d’alguna de les parts (7 cas os)
• El 9% restant fa referència als casos que finalment s’han derivat a d’altres àrees de l’Ajuntament (4 casos ) i/o s’han treballat en paral·lel amb altres professionals municipals (Serveis Socials, Medi Ambient, Policia Local, Territori i Sanitat.) 4 casos més.