Ordre del dia de la sessió ordinària pública de la Junta de Govern Local del 14 d'abril de 2015

Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local amb caràcter públic, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

Consideracions legals

1.   Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

2.   Article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

3.   Articles 41 i 113 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

4.   Article 10 del Reglament orgànic municipal.

5.   Acords del ple de 18 de febrer de 2014 i 16 d’octubre de 2014, sobre establiment de sessions públiques de la Junta de Govern Local, quan exerceixi competències delegades del Ple, i la seva periodicitat.

Resolc:

Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local, núm. 20 per al dia 14 d’abril de 2015, a les 12.30 h, amb caràcter públic, al saló de sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació.

Ordre del dia

1. Aprovació acta anterior

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària núm. 17, que va tenir lloc el dia 24 de març de 2015.

2. Àrea d’Economia i Governació

2.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Governació

2.1.1    Aprovar, si escau, l’expedient de liquidació de la 6a retribució per objectius (corresponent al semestre maig 2014-octubre 2014) del contracte de concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa.

2.1.2    Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 50 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants per a la reforma, reparació i rehabilitació d’immobles de la ciutat.

2.1.3    Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la Muralla del Carme, cantonada Plaça Sant Domènec, de Manresa.

2.2 Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

2.2.1    Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, l’acceptació de renúncia de la concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat comercial del mercat municipal de Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda núm. 13-14-23-24.

2.2.2    Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, l’acceptació de renúncia de la concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat comercial del mercat municipal de Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda núm. 27-28.

3. Àrea de Territori i Paisatge

3.1 Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans

3.1.1    Aprovar, si escau, l’atorgament de concessions de dret funerari per un període de 5 anys, prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal.

3.1.2      Aprovar, si escau, la pròrroga de concessions de dret funerari per un període de 5 anys, prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal.

3.1.3      Aprovar, si escau, l’acceptació de renúncies a concessions temporals de drets funeraris del Cementiri Municipal.

4. Àrea de Serveis a les Persones 

4.1 Regidoria delegada de Sanitat

4.1.1    Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa.

4.1.2    Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la tinença de gossos potencialment perillosos sense llicència administrativa.

4.1.3    Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la tinença de gossos potencialment perillosos sense llicència administrativa.

5. Assumptes sobrevinguts

6. Precs, preguntes i interpel·lacions

 

Manresa, 10 d'abril de 2015