Ordre del dia del Ple de l'Ajuntament de Manresa del 16 d'abril de 2015

Resolució

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

Consideracions legals

1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
5. Acord del ple de 22 de juny de 2011, que aprova el règim de sessions plenàries.

Resolc:

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 4, amb caràcter ordinari, per al dia 16 d’abril de 2015, a les 19 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard.

ORDRE DEL DIA

I. PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 3, que va tenir lloc el dia 19 de març de 2015.

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2728, de 27 de febrer de 2015, sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014.

2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2727, de 19 de març de 2015, sobre aprovació del pla pressupostari a mig termini referent al període 2016-2017 i 2018.

2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2902, de 26 de març de 2015, sobre declaració d’emergent de la contractació dels treballs d’enderroc del forjat malmès de l’immoble ubicat al carrer Infants, 2, de Manresa (Farmàcia Alier).

2.4 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3219, d’1 d’abril de 2015, sobre incoació d’expedient per reconèixer al Pintor Vila Closes l’honor consistent en la dedicació d’una escultura a l’espai públic conegut amb el mateix nom de Parc del Pintor Vila Closes.

2.5 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2691, de 20 de març de 2015, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel segon tinent d’alcalde, els dies 21 i 22 de març de 2015.

2.6 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2999, d’1 d’abril de 2015, sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la primera tinent d’alcalde, durant els dies 3, 4, 5 i 6 d’abril de 2015.

2.7 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3082, de 7 d’’abril de 2015, sobre substitució del titular de l’Alcaldia, per malaltia, per la primera tinent d’alcalde, els dies 7 i 8 d’abril de 2015.

3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió, a títol pòstum, de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural al senyor Ramon Busquet i Guixé.

3.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió al Pintor Vila Closes de l’honor consistent en la dedicació d’una escultura de bronze a situar a l’espai públic conegut amb el nom de Parc del Pintor Josep Vila Closes.

4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1 Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1 Dictamen, sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació pressupostària 241.60.489.20. Oficina tècnica laboral. Subvencions nominatives.

4.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació pressupostària 3263.489.20 – Foment hàbits vida saludable. Subvencions nominatives.

4.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la declaració de no disponibilitat de crèdit de l’aplicació 011.2.911.00 del pressupost de l’exercici 2015.

4.1.4 Dictamen sobre aprovació, si escau de l’assumpció del compromís d’adquirir durant el període 2015-2019, diverses finques de la societat municipal FORUM, SA, a raó de 500.000 € l’any.

4.1.5 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2015 dins del Pressupost municipal vigent.

4.2 Regidoria delegada de Governació

4.2.1 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència: Modificar i aprovar el text refós de les bases tècniques i econòmiques que formen part de conveni interadministratiu signat el 25 de maig de 2007, entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Manresa per a la gestió i explotació de l’abastament en alta d’aigua potable als municipis dels sistemes sud i centre, fase 1, del Bages Cardener, a través d’Aigües de Manresa, SA.

5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat

5.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del Pla parcial urbanístic PAU2 Concòrdia. Unitat 1.

5.1.2 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del Pla de Millora Urbana d'ordenació volumètrica de la Clínica Sant Josep de Manresa.

5.1.3 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del Pla General Equipament de Manresa. Carrer Remei de Dalt.

5.1.4 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla General de Manresa. Mas de l’Oller.

5.1.5 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla General de Manresa. Pla Especial Fàbrica Nova.

5.2 Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans

5.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores de l'atorgament de subvencions per a l'any 2015 destinades a programes o activitats per a l'enfortiment del teixit social i la participació als barris.

6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2015.

7. PROPOSICIONS

7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de la reforma horària.

7.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP per sol•licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat la revisió del Pla Director Urbanístic del Pla de Bages.

7.3 Proposició del Grup Municipal d’ERC en relació a una declaració institucional en commemoració del dia 28 de juny, dia de l’alliberament o l’orgull LGTB.

7.4 Proposició del Grup Municipal d’ERC de rebuig a l’IVA del 21 % a la cultura i material escolar, i proposta d’aplicar l’IVA superreduït del 4 %.

7.5 Proposició del Grup Municipal de CiU sobre revisió de la valoració de la relació de llocs de treball (RLT).

8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores des de l’anterior donació de compte al ple municipal.

10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 13, 14, 16 i 18, que corresponen a les sessions amb caràcter reservat dels dies 10, 17, 24 i 31 de març de 2015, i de les actes núm. 10 i 15, de les sessions amb caràcter públic dels dies 17 de febrer i 17 de març de 2015

11. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa.

12. PRECS, PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

Manresa, 13 d’abril de 2015