La capella de Sant Ignasi Malat obre demà les portes al públic un cop rehabilitada

A partir d’aquest dijous, diada de Sant Jordi, la capella on la família Amigant va acollir sant Ignasi de Loiola estarà oberta als visitants.

imagen

L’Ajuntament de Manresa obrirà demà al públic la Capella de Sant Ignasi Malalt després que ha estat objecte de diverses obres per tal de solucionar algunes deficiències, i per adequar-la i dignificar-la per poder ser visitada ja que és un dels espais ignasians de més rellevància de la ciutat.

Així, a partir de demà, la capella estarà oberta a tothom des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. I demà mateix, Diada de Sant Jordi, hi haurà una persona de l’Oficina de Turisme de Manresa que donarà informació històrica de la capella a tothom qui vulgui visitar-la de 10 a 14h i de 17 a 19h.

L’objectiu és que tota la ciutadania i els visitants i pelegrins del Camí Ignasià, cada cop més nombrosos, puguin gaudir d’aquest emblemàtic espai ignasià.

Origen i història de la capella dels Amigant

Durant la seva estada a Manresa, en els períodes de malaltia que li van sobrevenir, Sant Ignasi va ser auxiliat per la família Amigant i va ser hostatjat en una casa propietat de la família, situada als peus del Carme, que rebia el nom de l’”hospitalet”. En aquest edifici, hi havia dues habitacions o pisos, on s’hostatjava, de forma continuada, a dos malalts pobres.

L’any 1703, Josep d’Amigant va convertir en capella l’habitació on s’havia allotjat el sant, la qual estava situada a la primera planta de l’edifici. Per fer-ho, va enderrocar el sostre de separació amb la planta baixa i va obrir una porta que donava al carrer del “forn de la plaça”.

L’any 1713, durant la guerra de Successió, es va incendiar la casa, derruint-se la capella. Anys més tard, el 1778, la família Amigant va construir-ne una altra en el mateix lloc, la qual ens ha arribat fins a l’actualitat, tot i que amb diverses modificacions, les darreres de les quals, que li conferien l’aspecte conegut fins ara, fetes a mitjan segle XX.

L’edifici està reconegut en el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa (fitxa R002) com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)

L’estat de la capella presentava importants patologies a causa de la humitat, derivada de filtracions de la coberta o bé d’ascensió d’aigua per capil·laritat, que arribava fins a una alçada aproximada de 2 m. Així, el paviment i el recobriment de les parets estaven molt afectats i presentaven un mal estat generalitzat, amb nombrosos bufats i despreniments.

La porta d’accés, realitzada en fusta massissa, també estava en molt mal estat a causa de les humitats i de l’acció de xilòfags. En general, doncs, calia una rehabilitació a fons. 

Descripció de l’actuació

La intervenció efectuada ha tingut una durada de dos mesos i s’ha plantejat com a obra de rehabilitació, atès que pretenia l’adequació funcional de l’edifici per proporcionar-li  millors condicions respecte dels requisits bàsics i sense intervenir a l’estructura preexistent.

En aquest projecte de rehabilitació, s’han dut a terme les següents actuacions:

- Recuperar els tancaments originals de l’edifici, enderrocant els elements que s’han afegit durant el segle XX (envans de maó i pilastres d’escaiola).

- Construir dos envans de cartró-guix als extrems de la capella, separats de les parets originals, per tal d’allotjar el quadre de sant Ignasi Malalt (protegit amb un vidre de seguretat antireflectant) i els plafons explicatius de la història de l’edifici.

- Sanejar la volta actual, sorrejant i repicant els trams d’estucat de calç en males condicions, i efectuar un nou estucat fi de calç amb acabat llis. Es conservarà la cornisa existent d’escaiola, com a transició entre la volta i les parets de tancament.

- Retirar el paviment de mosaic hidràulic actual, construir una nova solera de formigó armat, impermeabilitzada i finalment, construir un nou paviment amb marbre blanc.

- Sanejar la façana actual, sorrejant els trams arrebossats, i efectuar un nou estucat fi de calç a tota la seva superfície. Es farà una neteja d’elements afegits i dels brancals i llindes de les obertures de pedra, amb raspall de pues d’acer.

- Restaurar la porta actual

- Retirar l’enllumenat interior actual i efectuar-ne un de nou general amb llums tipus LED i, per il·luminar el quadre de sant Ignasi Malalt, es disposaran dos projectors ERCO.

- Com a elements decoratius, s’ha construït una creu amb xapa d’acer pintada de color negre, integrada en un dels envans de cartró-guix, i un plafó informatiu sobre la capella i l’estada del sant seguint el manual d’estil de la senyalització patrimonial d la ciutat

- S’han conservat, com a elements més destacats de la capella, l’altar i el quadre situat a sobre, que és una escena on es veu la família Amigant (Pere Amigant, Àngela Seguí i els seus fills) amb sant Ignasi malalt, i que és una rèplica del retaule primitiu que aquesta família es va endur a Barcelona.

S’ha pretès diferenciar la nova intervenció de l’edifici original. Per tant, un cop rehabilitades les parets originals de pedra, les cornises d’escaiola i la volta de la nau, tot allò que s’ha aportat de nou és exempt, amb materials moderns i sota un mateix paraigües cromàtic.

Així, la necessitat de disposar de dos espais per tal d’allotjar el quadre de Sant Ignasi Malalt i els plafons explicatius de la importància de la capella en la seva vida, s’han resolt amb dos envans de cartró-guix, completament exempts de les parets originals, pintats de blanc per marcar contrast amb el color gris fosc de la pedra de les parets, i s’han lligat visualment entre si amb un paviment de color blanc.

S’ha proposat una llum indirecta per a tota la capella, provinent de la volta superior, que aconsegueix desmaterialitzar aquest element de la resta de la construcció i incrementar el caire místic de l’espai. I, per concentrar l’atenció en el quadre de Sant Ignasi Malalt, que és l’element de major interès de la capella, s’han col·locat dos focus directes.

L’edifici, un cop rehabilitat, proporciona unes prestacions de funcionalitat, accessibilitat, seguretat estructural i en cas d’incendi, i habitabilitat que garanteixin les exigències bàsiques per a l’obertura de l’espai al públic.

La rehabilitació de la capella de Sant Ignasi malalt s’ha fet en el marc de la campanya que ha endegat l’Ajuntament de Manresa per la recuperació i posada en valor de tots aquells emplaçaments de la ciutat amb els quals sant Ignasi de Loiola va tenir relació, amb motiu del 500 aniversari de l’estada de Sant Ignasi a Manresa, que se celebrarà el proper any 2022.

La intervenció a la capella ha estat promoguda per l’Ajuntament de Manresa amb el suport econòmic del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Documents relacionats

  • imagen