Ordre del dia del Ple extraordinari del 28 d'abril de 2015 per a la formació de les Meses Electorals

Resolució

Valentí JunyentTorras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten: 

Consideracions legals

  1. Article 21 dela Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada perla Llei57/2003, de 16 de desembre.
  2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  5. Llei orgànica  5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general.

Motivació del caràcter extraordinari de la sessió

Per Reial decret 233/2015, de 30 de març,  es van convocar Eleccions Locals per al dia 24 de maig de 2015.

De conformitat amb l’article 26.1 dela Lleiorgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, la formació de les Meses electorals és competència dels Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona.

D’acord amb l’article 26.4 del mateix text legal, el sorteig s’ha de realitzar entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria, per la qual cosa el sorteig públic per a la formació de les Meses cal realitzar-lo entre els dies 25 i 29 d’abril de 2015. Tenint en compte que el proper ple ordinari no ha de tenir lloc fins el 21 de maig de 2015, és necessària la convocatòria d’aquesta sessió del Ple amb caràcter extraordinari.  

Per tot això,

Resolc:

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 5, amb caràcter extraordinari, per al dia 28 d’abril de 2015, a les 13.30 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment queper manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard. 

ORDRE DEL DIA

Punt únic. Formació de les Meses Electorals, mitjançant sorteig públic, de conformitat amb el que estableix l’article 26 dela Llei orgànica 5/1985, de 19 juny, del règim electoral general, amb motiu de les eleccions locals per al 24 de maig de 2015, convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març.

Manresa, 22 d’abril de 2015