Ordre del dia del Ple de l'Ajuntament de Manresa del 21 de maig de 2015

Resolució:

Valentí JunyentTorras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten: 

Consideracions legals

1. Article 21 dela Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donadaperla Llei57/2003, de 16 de desembre.
2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya
3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
5. Acord del ple de 22 de juny de 2011, que aprova el règim de sessions plenàries.

Resolc:

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 6, amb caràcter ordinari, per al dia 21 de maig de 2015, a les 19 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment queper manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard. 

ORDRE DEL DIA 

I. PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions del Ple núm. 4 i núm. 5, que van tenir lloc els dies 16 i 28 d’abril de 2015, amb caràcter ordinari i extraordinari, respectivament.

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1 Donar compte dela Resolucióde l’alcalde, núm. 3325, de 10 d’abril de 2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits número 6/2015, dins el pressupost municipal vigent.

2.2 Donar compte dela Resolucióde l’alcalde, núm. 3847, de 30 d’abril de 2015, sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la primera tinent d’alcalde, durant els dies 2 i 3 de maig de 2015.

2.3 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció per al seguiment del Pla d’Ajust previst a l’RDL 4/2012, de 24 de febrer (1r trimestre 2015).

2.4 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (1r trimestre 2015).

3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació dels articles 2 i 3 dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament.

3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic a la Fundació AMPANS, pels seus 50 anys de trajectòria a favor de la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual. 

4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1 Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2015 dins del Pressupost municipal vigent.

4.2  Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació del conveni entre l’Ajuntament de Manresa i el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per a la gestió del recinte del Palau Firal de Manresa, propietat indivisa de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa. 

5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat

5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Manresa i la Diputacióde Barcelona pel traspàs de la titularitat d'un tram de la carretera BV-4501 i execució del projecte constructiu de “Millora de la carretera BV-4501, des del pk 0+000 fins el pk 0+100, del Terme Municipal de Manresa”.

5.1.2  Dictamen sobre aprovació, si escau, de reconeixement d’un crèdit extrajudicial de 9.296,12€, IVA inclòs, a favor de l'empresa Ingeniería Constructora Manresana, SL, en concepte de l'execució dels treballs extraordinaris a l'obra de millora del Camí Vell de Rajadell, consistents en la construcció de rampa d'accés a l'empresa Oliva Torras, desbrossament del Torrent i substitució de l'embornal existent mitjançant nova reixa. 

6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1 Regidoria delegada de Cultura

6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació i el text refós del Reglament de funcionament de les Figures de Manresa. 

7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

8. Donar compte de les resolucions dictadesper l’alcalde i els regidors i regidores des de l’anterior donació de compte al ple municipal.

9. Donar compte de les actes dela Junta de Govern Local núm. 19, 21, 22, 23 i 24, que corresponen a les sessions amb caràcter reservat dels dies 7, 14, 21 i 28 d’abril, i 5 de maig de 2015, i de l’acta  núm. 17, de la sessió extraordinària amb caràcter públic del dia 24 de març de 2015

10. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa. 

11.  PRECS,  PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

Manresa, 18 de maig de 2015