Ordre del dia del Ple extraordinari de l'Ajuntament de Manresa del 10 de juny de 2015

Resolució

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

Consideracions legals

1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.

3. Articles 36.1 i 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.

4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.

5. Llei orgànica  5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general.

Motivació del caràcter extraordinari de la sessió

Per Reial decret 233/2015, de 30 de març, es van convocar Eleccions Locals per al dia 24 de maig de 2015.

Atès que d’acord amb allò que preveu el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el tercer dia anterior a l’assenyalat a la legislació electoral per a la sessió constitutiva dels Ajuntaments, cal convocar sessió a l’únic efecte d’aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Per tot això,

Resolc:

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 7, amb caràcter extraordinari, per al dia 10 de juny de 2015, a les 13.30 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard. 

ORDRE DEL DIA

PUNT  ÚNIC.  Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, que correspon al Ple ordinari del dia 21 de maig de 2015.

Manresa, 4 de juny de 2015