Ordre del dia del Ple extraordinari de l'Ajuntament de Manresa del 30 de juny de 2015

Resolució

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

Consideracions legals

- Article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, que estableix que durant els trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l'alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple dela Corporacióque calguin a fi d’adoptar les mesures necessàries de caràcter organitzatiu. 


- Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

- Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

- Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre

- Article 10 del Reglament orgànic municipal.

Resolc:

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 9, amb caràcter extraordinari, per al dia 30 de juny de 2015, a les 19 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard.

ORDRE DEL DIA

1. Donar compte dela Resolució de l’alcalde, núm. 5774, de 19 de juny de 2015, sobre constitució dela Junta de Govern Local i delegació de competències de l’Alcaldia.

2. Donar compte dela Resolució de l'alcalde, núm. 5775, de 19 de juny de 2015, sobre nomenament de tinents d'alcalde.

3. Donar compte dela Resolució de l’alcalde, núm. 5778, de 19 de juny de 2015, sobre nomenament de regidors delegats i delegació de competències.

4. Proposta sobre creació, si escau, dels grups municipals de l’Ajuntament de Manresa.

5. Proposta sobre establiment, si escau, de la periodicitat de les sessions del Ple i dela Juntade Govern Local.

6. Proposta sobre creació, si escau, dela Juntade Portaveus, designació dels seus membres i fixació del seu règim d’organització i funcionament.

7. Proposta sobre creació, si escau, de les Comissions Informatives de caràcter permanent i fixació del seu règim d’organització i funcionament.

8. Proposta sobre delegació, si escau, de competències del Ple enla Juntade Govern Local.

9. Proposta sobre aprovació, si escau, del règim de retribucions i dedicació dels membres dela Corporació, i règim d’indemnitzacions i dietes de la resta de membres corporatius, així com indemnitzacions econòmiques als grups polítics municipals.

10. Proposta sobre determinació, si escau, del nombre, característiques i retribucions del personal eventual.

11. Proposta sobre designació, si escau, de representants dela Corporacióa la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament.

Manresa, 25 de juny de 2015