Ordre del dia de la sessió ordinària pública de la Junta de Govern Local del 15 de setembre de 2015

Resolució


Valentí Junyent Torras, alcalde president de l'Ajuntament de Manresa, vist l'expedient administratiu instruït d'ofici sobre convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local amb caracter públic, dicto la resolució següent, que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s'esmenten:


Consideracions legals


1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

2. Article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

3. Articles 41 i 113 del Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.

5. Acord del ple de 30 de juny de 2015, sobre establiment del règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.

 

Resolc:

Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local núm. 44, per al dia 15 de setembre de 2015, a les 12.30 h, amb caràcter public, al saló de sessions de la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació.


Ordre del dia:


1. Aprovació acta anterior

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió núm. 38, que va tenir lloc el dia 21 de juliol de 2015.


2. Alcaldia

2.1 Ratificar, si escau, la resolució de l'alcalde de 24 de juliol de 2015, sobre l'aprovació de la personació davant la Secció Tercera de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu núm. 130/2015 interposat per POSTES Y MADERAS, S.A.


3. Àrea de Presidència

3.1 Regidoria delegada de Promoció Econòmica i Comerç
3.1.1 Aprovar, si escau, l'acceptació de la renúncia de la concessió administrativa d'ús privatiu de la unitat comercial del Mercat Municipal de Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda núm. 33-34-35.


4. Àrea d'Hisenda i Governació

4.1 Regidoria delegada d'Hisenda
4.1.1 Aprovar, si escau, de la concessió de bonificacions del 50 % de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants per a la reforma, reparació i rehabilitació d'immobles de la ciutat.

 

5. Àrea de Serveis a les Persones

5.1 Regidoria de Cultura
5.1.1 Aprovar, si escau, la modificació del conveni marc d'adhesió a la Xarxa de Museus Locals, signat el 24 d'octubre de 2001, entre l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona.


5.2 Regidoria delegada de Sanitat

5.2.1 Aprovar, si escau, la imposició d'una sanció en l'expedient sancionador relatiu a la tinença de gossos potencialment perillosos sense llicència (SPU.SAN 26/2015).
5.2.2 Aprovar, si escau, la incoació d'un expedient sancionador relatiu a la tinença de gossos potencialment perillosos sense llicència (SPU.SAN 28/2015).
5.2.3 Aprovar, si escau, la incoació d'un expedient sancionador relatiu a la tinença de gossos potencialment perillosos sense llicència (SPU.SAN 29/2015)
5.2.4 Aprovar, si escau, la incoació d'un expedient sancionador relatiu a la tinença de gossos potencialment perillosos sense llicència (SPU.SAN 30/2015)


6. Assumptes sobrevinguts


7. Precs, preguntes i interpel·lacions

Manresa, 10 de setembre de 2015