Ordre del dia del Ple de l'Ajuntament de Manresa del 17 de setembre de 2015

Resolució

 

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 

  1. Article 21 de la Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  5. Acord del ple de 30 de juny de 2015, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 12, amb caràcter ordinari, per al dia 17 de setembre de 2015, a les 19 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

 I. PART DISPOSITIVA

 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes núm. 10 i 11, que corresponen a les sessions del Ple de la Corporació dels dies 23 de juliol i 1 de setembre de 2015, respectivament.

 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1   Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 6121, de 25 de juny de 2015, sobre contractació en règim laboral temporal d’una Tècnica de grau mitjà Educadora Social, per realitzar tasques al Casal d’Estiu per als Centres Oberts.

 

2.2   Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Governació, núm. 6145, d’1 de juliol de 2015, sobre contractació en règim laboral temporal d’un tècnic especialista per realitzar tasques de monitor-animador sociocultural al Casal d’Estiu per als Centres Oberts.

 

2.3   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6824, de 29 de juliol de 2015, sobre substitució de l’alcalde durant el període comprès entre el 2 i el 21 d’agost de 2015, ambdós inclosos.

 

2.4   Donar compte de la Resolució de l’alcaldessa accidental, núm. 7160, de 13 d’agost de 2015, sobre actualització del contingut del Pla Específic Municipal en àrees de pública concurrència: Correfoc.

 

2.5   Donar compte de la Resolució de l’alcaldessa accidental, núm. 7199, de 13 d’agost de 2015, sobre actualització del contingut del Pla Específic Municipal en àrees de pública concurrència: Festa Major.

 

2.6   Donar compte dela Resolució de l’alcalde, núm. 7463, de 28 d’agost de 2015, sobre activació, per al dia 30 d’agost de 2015, i en fase d’alerta, del pla Especific Municipal d’emergències per a espectacles pirotècnics (Castell de focs).

 

2.7   Donar compte dela Resolució de l’alcalde, num. 6813, de 24 de juliol de 2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2015, dins el Pressupost municipal vigent.

 

2.8   Donar compte dela Resolució de l’alcalde accidental, num. 7107, de 6 d’agost de 2015, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2015, dins el Pressupost municipal vigent.

 

2.9   Donar compte dela Resolució de l’alcalde, núm. 7639, de 14 de setembre de 2015, sobre modificació de la composició i càrrecs del Grup Municipal d’ERC.

 

2.10   Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, de 14 de juliol de 2015, per al seguiment del Pla d’Ajust previst a l’RDL 4/2012, de 24 de febrer (2n trimestre de 2015).

  

3. ALCALDIA 

 

3.1   Presa de possessió com a regidor del senyor Pol Huguet Estrada, que pertany a la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM).

 

3.2   Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la resolució dictada per l’alcalde accidental el dia 7 d’agost de 2015, referent a la modificació del règim de dedicació de l’alcalde president.

 

3.3   Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de la sessió ordinària del Ple de la Corporació del mes d’octubre de 2015.        

  

4. ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 

4.1   Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’elaboració per al present mandat corporatiu, d’un nou protocol documental anomenat “Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social”.

 

4.2   Regidoria delegada de Promoció Econòmica i Comerç

 

4.2.1   Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de les Beques i Ajuts del Projecte Promoció de l’Ocupació Industrial al Bages. 

 

4.3   Regidoria delegada de Cultura i Turisme

 

4.3.1   Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del Premi Pare Ignasi Puig i Simon 2015.

  

5.  ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

 

5.1   Regidoria delegada d’Hisenda

 

5.1.1   Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 19/2015 dins del Pressupost municipal vigent.

 

5.1.2   Dictamen sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 20/2015 dins del Pressupost municipal vigent.

 

5.1.3   Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a Aigües de Manresa, SA, per a concertar un préstec amb Bankia, per un import d’1.300.000 €, amb destí a finançar el pressupost d’inversions de l’exercici 2015.

 

5.2   Regidoria delegada de Governació

 

5.2.1   Aprovar la designació del representant de l’Ajuntament de Manresa al Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

  

6.   PROPOSICIONS

 

6.1   Proposició del Grup Municipal de la CUP de suport a Askapena, Askapeña, Herriak Aske i Elkar Truke.

 

6.2   Proposició conjunta dels Grups Municipals de CiU, ERC, CUP, PSC i DM, de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats ala Mediterrània, a petició de Tots Fem Bages i del Consell Municipal de Solidaritat

 

6.3   Proposició conjunta de tots els grups municipals (CiU, ERC, CUP, PSC, C’s i DM) de suport a la Declaració Institucional de les ciutats defensores dels drets humans, a petició d’Inshuti i del Consell Municipal de Solidaritat

  

7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

 

 II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL


 8. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal.

 

9.  Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter  reservat núm. 36, 37, 39, 40 i 41, que corresponen als dies 14, 21 i 28 de juliol, 25 d’agost i 1 de setembre de 2015.

           

 

10. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

  

Manresa, 14 de setembre de 2015