L'Ajuntament de Manresa insta les entitats financeres a posar els pisos buïts en lloguer social o assequible

El procediment que s'ha iniciat en execució del Programa d'inspecció i intervenció sobre els habitatges desocupats en situació anòmala afecta un total de 627 habitatges propietat de la SAREB, Banc Popular, BBVA, Banc de Sabadell, Bankia i Caixabanc.

imagen

L’Ajuntament de Manresa ha iniciat el procediment per instar les entitats financeres perquè converteixin els seus pisos desocupats en habitatges de lloguer social  o assequible en execució del Programa d'inspecció i intervenció sobre els habitatges desocupats en situació anòmala.

 

Les notificacions de les resolucions que signa el regidor d’Habitatge, Antoni Llobet, afecten un total de 627 habitatges, com el mateix regidor va informar en la darrera reunió de la Taula d’Habitatge, i són propietat de la SAREB, Banc Popular, BBVA, Banc de Sabadell, Bankia i  Caixabanc.

 

El Programa d'inspecció i intervenció sobre els habitatges desocupats en situació anòmala va entrar en vigor el 24 octubre passat i té per objecte obtenir l'ocupació dels habitatges desocupats permanentment, per poder atendre la necessitat bàsica d'habitatge amb proporcionalitat a les economies familiars disponibles, recuperant la seva funció social i garantint el dret a l'habitatge, especialment de les famílies en situació de risc d'exclusió residencial.

 

Un cop notificada la resolució de l’Ajuntament de Manresa, les entitats financeres tindran 15 dies hàbils per poder  formular al·legacions. Si finalment el procediment finalitza amb la declaració de desocupació anòmala de l'habitatge, es requerirà la seva regularització en un termini de quatre mesos, d'acord amb els criteris que estableix el Programa d'intervenció.

 

La resolució comunica expressament que, a part d'aquest procediment, es podrà resoldre la cessió forçosa d'habitatges si es compleix el que estableix la llei 24/2015.

 

En cas que incompleixin les obligacions que imposa la resolució municipal, les entitats financeres podran rebre  fins a tres multes coercitives abans d'obrir el procediment sancionador. Les sancions per cada habitatge tindrien un import equivalent a entre 12 mensualitats i 24 mensualitats de l’últim preu del lloguer mitjà a Manresa per m2 construït publicat per l’IDESCAT.

Documents relacionats

  • imagen