Comunicat del govern de Manresa sobre la decisió del govern espanyol de recórrer la llei d'emergència en habitatge

En relació a l’anunci que ha fet avui el govern espanyol en funcions que ha decidit interposar recurs davant del Tribunal Constitucional en contra de la llei 24/2015 del Parlament de Catalunya, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, l’equip de govern de l’Ajuntament de Manresa manifesta:

 

1.- El rebuig més profund cap a la decisió de presentar recurs contra una llei que va ser aprovada per unanimitat al Parlament i va generar un ampli consens social. El govern municipal considera que es tracta d’una decisió que no va contra les competències de la Generalitat de Catalunya, sinó contra les persones més vulnerables de la nostra societat.

 

2.- La petició que el Govern i el Parlament trobin la via per blindar les mesures previstes a la llei impugnada per tal de seguir disposant d’eines que s’han demostrat efectives a favor de les persones en situacions de risc de pèrdua de l’habitatge i/o de pobresa energètica.

 

3.- El compromís del govern municipal de Manresa de continuar actuant d’acord amb els principis de la llei: seguiment dels casos judicialitzats, elaboració dels informes socials per a la paralització o ajornament de processos de desnonament i exigència als grans tenidors d’oferir un lloguer social; seguiment dels casos en què cal evitar el tall de subministraments a la llar, i demanda de la cessió de pisos buits de grans tenidors per donar resposta a les necessitats d’habitatge de nuclis familiars de la ciutat.

 

4.- El compromís de mantenir obertes les partides pressupostàries destinades a les diverses modalitats d’ajuts en relació amb l’habitatge, seguir incrementant el parc de vivendes destinades al lloguer social i continuar aplicant el Programa d’inspecció i intervenció sobre els habitatges buits en situació anòmala, que té per objecte obtenir l'ocupació dels pisos desocupats permanentment, recuperant la seva funció social i garantint el dret a l'habitatge, especialment de les famílies en situació de risc d'exclusió residencial.

 

5.- La convocatòria en breu de tots els agents que formen part de la Taula de l’habitatge per explicitar aquests compromisos i per compartir les propostes que aquests agents defensin davant de la situació creada amb la presentació d’aquest recurs.