Ordre del dia de la sessió ordinària pública de la Junta de Govern Local del 15 d’abril de 2014

Resolució 

Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local amb caràcter públic, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten: 

Consideracions legals 

1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre. 

2. Article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

3. Articles 41 i 113 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre. 

4. Article 10 del Reglament orgànic municipal. 

5. Acord del ple de 18 de febrer de 2014, sobre establiment de sessions públiques de la Junta de Govern Local, quan exerceixi competències delegades del Ple. 

Resolc: 

Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local, núm. 19, per al dia 15 d’abril de 2014, a les 12.30 h, amb caràcter públic, al saló de sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació. 

Ordre del dia 

1. Aprovació acta anterior 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 16, que va tenir lloc el dia 1 d’abril de 2014. 

2. Àrea d’Economia i Governació 

2.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 

2.1.1 Aprovar, si escau, l’expedient de liquidació de la 4a retribució per objectius (corresponent al semestre maig 2013–octubre 2013) del contracte de concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa. 

2.1.2 Desestimar el retorn i cancel•lació, si escau, de l’aval dipositat com a garantia definitiva del contracte de concessió demanial d’uns terrenys per a la construcció i explotació d’un centre docent de formació universitària. 

2.1.3 Aprovar, si escau, la devolució de la garantia del contracte de serveis que consisteix en el manteniment de places i espais verds del municipi de Manresa (sector 1). 

2.1.4 Aprovar provisionalment, si escau, la modificació de les tarifes de l’Escola d’Art, de l’Escola de Música i les escoles bressol, de les colònies esportives i Laboràlia. 

2.1.5 Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 50 % de l’Impost sobre construccions, instal·acions i obres a favor de diversos sol·icitants per a la reforma, reparació i rehabilitació d’immobles de la ciutat. 

2.1.6 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonificació del 95 % de l’Impost sobre construccions, instal·acions i obres a favor d’un sol·icitant per als treballs de pintar la façana del c. Àngel Guimerà, 23. 

2.1.7 Aprovar, si escau. la concessió d’una bonificació del 95 % de l’Impost sobre construccions, instal·acions i obres a favor d’un sol·icitant per a les obres de canvi de rajoles de la cuina de l’habitatge situat al c. Sant Francesc, 17, 1-2. 

2.1.8 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonificació del 50 % de l’Impost sobre construccions, instal·acions i obres a favor d’un sol•licitant per a les obres de reforma d’una cambra de bany, cuina i la modificació de la instal·ació de calefacció al c. Sant Joan 3, 2-2. 

2.1.9 Desestimar, si escau, la concessió d’una bonificació del 95 % de l’Impost sobre construccions, instal·acions i obres per a les obres d’enderroc al c. Sant Salvador, 24-26. 

2.2 Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana 

2.2.1 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, l’acceptació de l’oferta presentada per la mercantil BBVA Autorenting, SA, en relació a l’encàrrec de provisió de tres vehicles de serveis policials, mitjançant el subministrament en la modalitat d’arrendament amb opció de compra. 

2.2.2 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, l’encàrrec de provisió a l’empresa BBVA Autorenting, SA, de tres vehicles de serveis policials, mitjançant el subministrament en la modalitat d’arrendament amb opció de compra, destinats als serveis d’aquesta entitat local. 

3. Àrea de Territori i Paisatge 

3.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 

3.1.1 Aprovar inicialment, si escau, el Projecte de restauració i millora al Torrent de la Creu del Tort i al Camí de la Font de Fans (Fases 1 i 2). 

3.1.2 Aprovar inicialment, si escau, el Projecte d'urbanització dels espais complementaris al Pla especial del sector Fàbrica Nova PE10. 

3.1.3 Aprovar inicialment, si escau, el Projecte constructiu per a la connexió del sector del Guix de Manresa al sistema de sanejament de Sant Fruitós de Bages. 

3.2 Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans 

3.2.1 Atorgar, si escau, la concessió de dret funerari per un període de 5 anys, prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 

3.2.2 Prorrogar, si escau, la concessió de dret funerari per un període de 5 anys, prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal. 

3.2.3 Acceptar, si escau, la renúncia a concessions temporals de drets funeraris del Cementiri Municipal. 


4. Àrea de Serveis a les Persones 

4.1 Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació 

4.1.1 Aprovar, si escau, l’adjudicació del contracte de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de residència i centre de dia municipal per a persones grans de Manresa. 


5. Assumptes sobrevinguts 


6. Precs, preguntes i interpel·lacions 


Manresa, 11 d’abril de 2014,