Ordre del dia del Ple de l'Ajuntament de Manresa del 19 de maig de 2016

Resolució

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  1. Article 21 de la Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  5. Acord del ple de 30 de juny de 2015, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 5, amb caràcter ordinari, per al dia 19 de maig de 2016, a les 19 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

  

I.          PART DISPOSITIVA

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta  núm. 4, que correspon a la sessió del Ple del dia 21 d’abril de 2016.

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1       Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3356, de 13 d’abril de 2016, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2016, dins del Pressupost municipal vigent.

 

2.2       Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3280, de 19 d’abril de 2016, sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la primera tinent d’alcalde enla Presidència de la Junta de Govern Local amb caràcter públic, del dia 19 d’abril de 2016.

 

2.3       Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3547, de 29 d’abril de 2016, sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la primera tinent d’alcalde els dies 30 d’abril i 1 de maig de 2016.

 

2.4       Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3479, de 26 d’abril de 2016, sobre delegació transitòria de les atribucions de la regidora Àuria Caus en els regidors Jordi Serracanta i Joan Calmet.

 

2.5       Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4052, de 12 de maig de 2016, sobre activació del Pla Específic Municipal per a Emergències Fira de l’Ascensió-ExpoBages, per als dies 20 (tarda), 21 i 22 de maig de 2016.

 

2.6       Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, núm. 4100, de 12 de maig de 2016, sobre contractació, en règim laboral temporal d’interinitat, d’una persona per a realitzar tasques d’auxiliar tècnic.

 

2.7       Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, núm. 4101, de 12 de maig de 2016, sobre contractació, en règim laboral temporal d’interinitat, d’una persona per a realitzar tasques d’auxiliar tècnic.

  

3.         ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

3.1       Dictamen sobre aprovació, si escau, del Protocol anomenat “Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social”, a subscriure entre l’Ajuntament de Manresa, grups polítics amb representació al Ple i les entitats representatives dels interessos sindicals, empresarials i socials.

 

3.2       Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, de la modificació dels articles 2 i 3 dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament.

 

3.3       Dictamen sobre aprovació, si escau, de la celebració de la commemoració del 125è aniversari de les Bases de Manresa.

 

 

4.         ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

 

4.1       Regidoria delegada d’Ocupació

 

4.1.1    Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de les ajudes a les empreses per a la contractació de persones aturades, en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social de la Diputació de Barcelona.

 

 5.         ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

 

5.1       Regidoria delegada d’Acció Social

 

5.1.1    Dictamen sobre aprovació, si escau, de la creació de la Taula del Tercer Sector per a les Emergències Socials.

  

6.         ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

 

6.1       Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

 

6.1.1    Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació pressupostària 241.60.489.20, Oficina Tècnica Laboral-Subvencions nominatives.

 

6.1.2    Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació dels imports de les subvencions nominatives previstes en el pressupost del 2016, a atorgar a diverses entitats veïnals.

 

6.1.3    Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2016, dins el pressupost municipal vigent.

 

6.1.4    Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud ala Direcció General del Cadastre de l’aplicació als valors cadastrals dels béns immobles urbans del terme municipal, dels coeficients que s’estableixin a aquest efecte per a l’any 2017 per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

 

6.1.5    Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la imposició i ordenació de contribucions especials per a la realització de les obres del projecte d’urbanització del Passatge Burés (actualment Passatges Pau Sabater i Manuel Ignasi Vallès), entre els carrers Flor de Lis i Mossèn Serapi Ferrer.

 

6.2       Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència

 

6.2.1    Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016.

 

 

7          PROPOSICIONS

 

7.1       Proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal (DM), per a l’adaptació dels parcs infantils de la nostra ciutat.

 

7.2       Proposició del Grup Municipal de Democràcia Municipal (DM) per a la derogació del Reial decret 900/2015, de 9 d’octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.

 

7.3       Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), per canviar el nom de carrer d’Alfons XII pel de carrer de la República Catalana.

 

7.4       Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), en relació a l’atac contra tres infants de l’Estrep.

 

7.5       Proposició del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), de suport a la Llei24/2015 i a la sobirania del Parlament de Catalunya en matèria d’habitatge i pobresa energètica.

 

 

8.         ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

9.         Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.

 

10.       Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter  reservat núm. 18, 19, 21 i 22, que corresponen als dies 12, 19 i 26 d’abril i 3 de maig de 2016, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 14, del 15 de març de 2016.

 

 

11.       PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN