Ordre del dia del Ple extraordinari del 29 d'abril de 2014 per a la formació de les Meses Electorals

Resolució 

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten: 

Consideracions legals 

1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre. 
2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
4. Article 10 del Reglament orgànic municipal. 

Motivació del caràcter extraordinari de la sessió 

Per Reial decret 213/2014, de 31 de març es van convocar eleccions de diputats al Parlament Europeu. 

De conformitat amb l’article 26.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, la formació de les Meses electorals és competència dels Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona. 

D’acord amb l’article 26.4 del mateix text legal, el sorteig s’ha de realitzar entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria, per la qual cosa el sorteig públic per a la formació de les Meses cal realitzar-lo entre els dies 26 i 30 d’abril de 2014. Tenint en compte que el proper ple ordinari no ha de tenir lloc fins el 15 de maig de 2014, és necessària la convocatòria d’aquesta sessió del Ple amb caràcter extraordinari. 

Per tot això, 

Resolc: 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 6, amb caràcter extraordinari, per al dia 29 d’abril de 2014, a les 14.30 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard. 

ORDRE DEL DIA 

PUNT ÚNIC. Formació de les Meses electorals, mitjançant sorteig públic, de conformitat amb el que estableix l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 juny, del règim electoral general, amb motiu de les eleccions de diputats al Parlament Europeu, convocades pel Reial decret 213/2014, de 31 de març. 


Manresa, 23 d’abril de 2014