Ordre del dia de la sessió ordinària pública de la Junta de Govern Local del 29 d'abril de 2014

Resolució 

Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local amb caràcter públic, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten: 

Consideracions legals 

1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre. 

2. Article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

3. Articles 41 i 113 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre. 

4. Article 10 del Reglament orgànic municipal. 

5. Acord del ple de 18 de febrer de 2014, sobre establiment de sessions públiques de la Junta de Govern Local, quan exerceixi competències delegades del Ple. 

Resolc: 

Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local, núm. 22, per al dia 29 d’abril de 2014, a les 12.30 h, amb caràcter públic, al saló de sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació. 

Ordre del dia 

1. Aprovació acta anterior 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 19, que va tenir lloc el dia 15 d’abril de 2014. 

2. Àrea d’Economia i Governació 

2.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Governació 

2.1.1 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del bar restaurant del complex esportiu Vell Congost de Manresa. 

3. Àrea de Territori i Paisatge 

3.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 

3.1.1 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar inicialment, si escau, el projecte constructiu de connexions en alta dels nuclis del Torrent Mas d'en Pla, Miralpeix i Raval de Miralpeix al sistema de sanejament de Manresa. 

4. Assumptes sobrevinguts 

5. Precs, preguntes i interpel·lacions 


Manresa, 25 d’abril de 2014