Ordre del dia del Ple de l'Ajuntament de Manresa del 15 d'abril de 2014

Resolució 

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten: 

Consideracions legals 

1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre. 
2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
4. Article 10 del Reglament orgànic municipal. 
5. Acord del ple de 22 de juny de 2011, que aprova el règim de sessions plenàries.

Resolc: 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 5, amb caràcter ordinari, per al dia 15 d’abril de 2014, a les 19 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard. 

ORDRE DEL DIA 

I. PART DISPOSITIVA 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 4, que va tenir lloc el dia 20 de març de 2014. 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 

2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2934, de 20 de març de 2014, sobre substitució de l’alcalde titular pel segon tinent d’alcalde, els dies 22 i 23 de març de 2014. 

2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3213, de 27 de març de 2014, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini referent al període 2015-2016-2017. 

2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3533, d’1 d’abril de 2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 6/2014, dins el Pressupost prorrogat vigent. 

2.4 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, d’1 d’abril de 2014, sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (1r trimestre 2014). 

2.5 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, d’1 d’abril de 2014, sobre la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (1r trimestre 2014). 

3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA 

3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de l’acord de liquidació i dissolució del Consorci de l’Escorxador Comarcal del Bages. 

4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 

4.1 Regidoria delegada d’Hisenda 

4.1.1 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de les ordenances reguladores de la taxa per ensenyament a l’Escola d’Art, de la taxa per ensenyaments al Conservatori Municipal de Música i del preu públic Manresa Salut Esport. 

4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8 dins del Pressupost prorrogat vigent. 

4.1.3 Dictamen sobre declaració, si escau, de disponibilitat de crèdit de dues aplicacions pressupostàries, de les quals, per acord plenari de 18 de febrer de 2014, s’havia acordat la seva no disponibilitat. 

4.2 Regidoria delegada de Governació 

4.2.1 Dictamen sobre acceptació, si escau, de l’encomana de gestió a favor de l’Ajuntament de Manresa per al desenvolupament d’actuacions administratives, jurídiques i tècniques necessàries per a l’assoliment dels objectius del Consorci Urbanístic l’Agulla. 

4.3 Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana 

4.3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial per un import total de 150,40€ per despeses relacionades amb el Servei d’Emergències i Protecció Civil. 

5. ÀREA DE TERRITORI 

5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat 

5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial per import de 1.500 € + IVA, en concepte dels honoraris corresponents a la col•laboració amb l'Oficina del POUM per a la realització d'un estudi de viabilitat tècnica per a la implantació d'una nova estació intermodal de FGC i Autobusos a la Plaça Prat de la Riba de Manresa, durant el període comprès entre desembre de 2013 i febrer de 2014. 

6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

6.1 Regidoria delegada de Sanitat 

6.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos. 

6.2 Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 

6.2.1 Dictamen sobre sol·licitud, si escau, d’autorització prèvia per a la desafectació del servei públic d’ensenyament d’un habitatge per a mestres de centres educatius ubicat al carrer Mestre Albagés, 4-6, 4t-2a. 

6.2.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació del Reglament regulador del Servei d’ensenyaments artístics del municipi de Manresa. 

6.3 Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació 

6.3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud que es formula a UNICEF per tal que Manresa sigui reconeguda “Ciutat Amiga de la Infància”. 

7. PROPOSICIONS 

7.1 Proposició dels Grups Municipals de CiU, ERC i CUP sobre el Consorci Urbanístic L’Agulla. 

7.2 Proposició del Grup Municipal de CiU referent a la freqüència dels exàmens per obtenir el permís de conduir a la ciutat de Manresa. 

7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP en suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) i a la lluita pels cabals ambientals. 

7.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP per garantir l’accés universal al sistema sanitari públic i fer front a l’exclusió sanitària 

7.5 Proposició del Grup Municipal de PxC de rebuig al projecte Barcelona World. 

7.6 Proposició del Grup Municipal de PxC per a la limitació horària de l’obertura dels bars que siguin focus de conflictes. 

7.7 Proposició del Grup Municipal d’ERC per demanar diferents actuacions en el Camí del Suanya. 

7.8 Proposició del Grup Municipal del PSC per tal d’impulsar la tarifació social en serveis, equipaments i impostos locals per a persones amb ingressos baixos. 

7.9 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC i PP, sobre aprovació de la Declaració “35 anys d’Ajuntaments Democràtics al Servei de la Ciutadania”. 

8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors/es delegats/des des de l’anterior donació de compte al ple municipal. 

10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 10 i 13, que corresponen a les sessions amb caràcter públic dels dies 4 i 18 de març; i de les actes núm. 11, 12, 14, i 15, de les sessions amb caràcter reservat dels dies 11, 18 i 25 de març i 1 d’abril, respectivament. 

11. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa. 

12. PRECS, PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN 

Manresa, 10 d’abril de 2014