Ordre del dia del Ple extraordinari de l'Ajuntament de Manresa del 29 de maig de 2014

Resolució 

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten: 

Consideracions legals 

1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre. 
2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
4. Article 10 del Reglament orgànic municipal. 

Motivació del caràcter extraordinari de la sessió 

L’exercici 2014 es va iniciar amb un pressupost prorrogat de l’exercici anterior com a conseqüència de les dificultats per aconseguir l’objectiu d’ajustament del pressupost municipal. 

Durant aquest temps s’han anat estudiant mesures per tal de poder proposar al Ple de la corporació un pressupost ajustat a la realitat i adequat a les circumstàncies socials i econòmiques que ens envolten. El retard a conèixer algunes dades bàsiques per tirar endavant determinades mesures ha comportat el retard en el tancament del pressupost. 

Atès que en aquests moments ja s’ha pogut tancar una proposta de pressupost per a l’exercici 2014 i amb la intenció de no perllongar per més temps la pròrroga del pressupost anterior, es convoca la sessió de la Comissió Informativa d’Economia i Governació amb caràcter extraordinari, amb caràcter previ al sotmetiment de la proposta a acord del Ple de la Corporació. 

Per tot això, 

Resolc: 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 8 amb caràcter extraordinari, per al dia 29 de maig de 2014, a les 19 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard. 

ORDRE DEL DIA

1. ALCALDIA – PRESIDÈNCIA 

1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Pressupost General de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2014, i de les seves bases d’execució. 

2. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ 

2.1 Regidoria delegada de Governació 

2.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2014. 

3. PROPOSICIONS 

3.1 Proposició del Grup Municipal d’ERC per garantir els projectes de mediació i treball comunitari “Enllaç” i “Agent d’Acollida”. 

3.2 Proposició del Grup Municipal del PSC en relació a la garantia de cobriment pressupostari de les necessitats socials bàsiques dels ciutadans de Manresa en situació de pobresa o risc d’exclusió social per a l’any 2014. 

Manresa, 26 de maig de 2014