Comunicat del govern municipal en relació al manifest sobre l'impost de béns immobles de Manresa

El govern municipal en relació al manifest sobre l’impost de béns immobles de Manresa manifesta que: 

1. Prenem nota de les consideracions recollides en el manifest sobre l’impost de béns immobles de Manresa, compartim bona part de la diagnosi que figura en aquest document, i estem oberts a parlar-ne amb un esperit constructiu i sense condicions prèvies de cara al 2015, amb la voluntat de poder arribar a acords que permetin trobar una solució satisfactòria per totes les parts. 

2. Considerem que qualsevol proposta de modificació de l’IBI s’ha de plantejar des de la reflexió i el rigor tècnic, i amb tots els elements sobre la taula. 

Com hem posat de manifest en diverses ocasions, compartim el convenciment que la valoració cadastral està sobredimensionada i també que hem d’avançar, en la mesura que ho permetin les finances municipals, cap a una moderació de la pressió fiscal generada per l’IBI. 

I si consideréssim la reducció d’aquest impost aïlladament i sense tenir en compte els seus condicionants tècnics i pressupostaris, segurament seria relativament fàcil arribar a punts d’acord que serien àmpliament compartits per tothom, com ho demostra l’heterogeneïtat d’entitats que han subscrit el manifest. 

Però creiem que cal plantejar qualsevol revisió de l’impost en un context econòmic global que no podem defugir, i especialment en una realitat marcada per unes finances municipals que, per primer cop en molts anys, estan en camí de redreçar-se. 

3. En el procés que es pugui obrir de cara a la modificació de l’impost, caldrà estudiar detingudament quin impacte tindrà sobre la recaptació municipal, de quina manera afectarà als altres impostos que configuren els ingressos del consistori i, per tant, en quina mesura incidirà sobre la capacitat de despesa que es podrà assumir des de l’Ajuntament. 

Especialment en uns moments en què, per al govern municipal, és prioritari mantenir o augmentar la despesa per atendre unes necessitats socials creixents de la ciutadania; mantenir el nivell de prestació dels serveis municipals, i a la vegada poder oferir incentius i bonificacions per impulsar i promoure l’activitat econòmica. 

4. Més enllà d’altres consideracions i de possibles costos electorals, tenim la voluntat de debatre obertament sobre aquestes qüestions i intentar buscar acords per al bon funcionament de la ciutat i en benefici dels ciutadans, com hem fet fins ara en la nostra actuació com a govern municipal amb total respecte per les propostes plantejades.