Ordre del dia del Ple de l'Ajuntament de Manresa del 19 de juny de 2014

Resolució

Valentí Junyent Torras, alcalde de l'Ajuntament de Manresa, a la vista de l'expedient administratiu instruït d'ofici sobre convocatòria
de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s'esmenten:

Consideracions legals

1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16
de desembre.
2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
3. Article 41 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28
de novembre.
4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
5. Acord del ple de 22 de juny de 2011, que aprova el règim de sessions plenàries.

Resolc:

Convocar sessió del Ple de l'Ajuntament de Manresa, núm. 9, amb caràcter ordinari, per al dia 19 de juny de 2014, a les 19 hores, al
Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb
l'advertiment que per manca de quòrum d'assistència aquesta convocatòria s'entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter
de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard.

ORDRE DEL DIA

I. PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l'esborrany de les actes de les sessions del Ple núm. 7 i 8, que van tenir lloc el dies 15 i 29 de maig de 2014,
respectivament.

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1 Donar compte de la Resolució de l'alcalde, núm. 4733, de 9 de maig de 2014, sobre aprovació del Pla Local de Seguretat per al
període 2014-2017.
2.2 Donar compte de la Resolució de l'alcalde, núm. 4727, de 12 de maig de 2014, sobre aprovació de l'expedient de modificació de
crèdits núm. 12/2014, dins del Pressupost municipal vigent.

3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants municipals al Consell de Participació de Centre de la
Residència i Centre de Dia Font dels Capellans de Manresa.

3.2 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l'ordre del dia per raons d'urgència: Aprovació, si escau, de la declaració d'especial interès
o utilitat municipal de l'equipament de l'Ateneu Les Bases.

3.3 Prèvia ratificació de la seva inclusió a l'ordre del dia per raons d'urgència: Aprovació, si escau, de la ratificació del conveni relatiu
a la modificació de l'execució pura de la sentència recaiguda en el procediment judicial 243/1999 tramitada al Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 10 de Barcelona, en una modificació per substitució.

4. ÀREA D'ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1 Regidoria delegada d'Hisenda
4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concertació d'un préstec d'import 859.988,84 €, amb Caixabank, SA.
4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l'autorització a Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, SA, per a concertar un
préstec hipotecari d'import d'1.065.000 € i per refinançar un préstec hipotecari d'import actual 546.003,48 €, ambdós amb Catalunya
Banc, SA.
4.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la declaració de disponibilitat d'una aplicació pressupostària de la qual, per acord
plenari de 18 de febrer de 2014, s'havia acordat la seva no disponibilitat.
4.2 Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
4.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació i el text refós de l'Ordenança municipal reguladora de la
Intervenció administrativa d'Activitats, Instal·lacions i Serveis (OMIA).

5. ÀREA DE TERRITORI I PAISATGE

5.1 Regidoria delegada d'Urbanisme, Paisatge i Mobilitat
5.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l'alienació, mitjançant permuta, d'una finca propietat de l'Ajuntament de Manresa
situada al polígon Els Comtals, i l'adquisició d'una finca propietat del Instituto de las Religiosas Hijas de San José, situada al C. de
Sant Miquel núm. 11.
5.1.2 Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, del "Projecte constructiu de connexions en alta dels nuclis de Torrent Mas d'en
Pla, Miralpeix i Raval de Miralpeix al sistema de sanejament de Manresa".
5.1.3 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Projecte executiu de rehabilitació i reforç estructural del Pont Nou de Manresa.
5.1.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós del "Pla de Millora Urbana per a l'ordenació del recinte de la Fàbrica Els
Comtals".
5.2 Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans
5.2.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores de l'atorgament de subvencions per a l'any
2014 destinades a programes o activitats per a l'enfortiment del teixit social i la participació als barris.

6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores de l'atorgament de subvencions de l'Àrea de Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Manresa per a l'any 2014.
6.2 Regidoria delegada de Cultura
6.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de carretera de Sant Joan el vial sense nom situat entre el
Pont del Congost i el Pont Nou.
6.2.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, d'un reconeixement extrajudicial de crèdit per despeses relacionades amb el servei de
neteja de la Sala d'Actes de la Plana de l'Om durant la segona quinzena del mes de febrer de 2014.

7. PROPOSICIONS

7.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP en suport a la "Setmana de la Dignitat a Catalunya".
7.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP en suport a Jaume Sastre, mestre de les Illes Balears en vaga de fam.
7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre la decisió de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament
(DGPEIS) de no activar la torre de vigilància de Castelladral.
7.4 Proposició del Grup Municipal de PxC per demanar el reintegrament del cèntim sanitari.
7.5 Proposició del Grup Municipal de PxC per demanar l'alliberament de les menors d'edat segrestades a Nigèria pel grup radical
islamista Boko Haram i de la dona condemnada a mort al Sudan per convertir-se al cristianisme.
7.6 Proposició del Grup Municipal d'ERC de suport a Jaume Sastre i a la vaga de fam per l'educació.
7.7 Proposició del Grup Municipal d'ERC per avançar en el Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat.
7.8 Proposició del Grup Municipal d'ERC pel Dret a Decidir, el Referèndum del 9N i la República Catalana.

8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II. CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors i regidores des de l'anterior donació de compte al ple
municipal.
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 22, 25 i 28, que corresponen a les sessions amb caràcter públic
dels dies 29 d'abril, 13 i 27 de maig; i de les actes núm. 23, 24, 26, 27 i 29, de les sessions amb caràcter reservat dels dies 6, 13, 20 i
27 de maig i 3 de juny, respectivament.

11. PRECS, PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L'EQUIP DE GOVERN

Manresa, 16 de juny de 2014