El govern municipal proposa modificar l'ordenança perquè l'obertura d'activitats i espectacles públics sigui més àgil

Les modificacions de l’ordenança consisteixen, essencialment, en substituir el règim de llicència pel de comunicació en totes aquelles activitats per a les quals la normativa general ho permet.

imagen

El govern municipal proposarà en el Ple Municipal d’aquesta tarda una modificació de l’actual ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa d’activitats, instal·lacions i serveis (OMIA) -en vigor el 16 de juny de 2011- amb una nova proposta que introdueix mesures de flexibilitat amb l’objectiu de simplificar i agilitzar la tramitació dels títols habilitats per a l’exercici de les activitats i els espectacles públics i el seu control posterior.

Els detalls de la proposta de modificació de l’ordenança ha estat presentats avui al migdia per la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Silvia Gratacós.

La regidora ha explicat que “l’ordenança es vol adaptar als canvis normatius realitzats per administracions superiors en aquesta matèria comla Llei Òmnibus de la Generalitatde Catalunya i altres normatives europees amb l’objectiu de simplificar i agilitar els tràmits per a l’obertura de nous negocis”.

Gratacós ha assegurat que “amb la nova ordenança, la majoria de nous negocis podran obrir l’endemà mateix amb només la presentació d’una declaració responsable de les persones emprenedores. En el cas de per exemple bars o restaurants amb la presentació d’un document de responsabilitat tècnica serà suficient per poder obrir, i l’Ajuntament ja farà el control de l’acompliment d’aquestes condicions més tard”.

La regidora de Promoció Econòmica ha destacat “la voluntat de l’Ajuntament és simplificar els tràmits i donar eines als emprenedors  perquè aquests no s’hagin de preocupar tant dels tràmits i sí més de tirar endavant el seu negoci”.  Gratacós ha especificat que abans els tràmits podrien trigar entre 20 o 30 dies en el cas d’obertura d’una botiga de roba o d’entre dos mesos i dos mesos i mig per demanar alguna altra llicència d’obertura.

Gratacós també ha explicat que a banda d’aquestes novetats, la nova ordenança també modifica, elimina requisits tècnics i endreça altres aspectes com per exemple les alçades dels establiments alimentaris que han passat a 2,20 metres–abans era de 2,50-,  les condicions de superfície per fer-hi algunes activitats o l’eliminació de requeriments de certificat sanitari.

Finalment la regidora ha dit que totes les modificacions proposades han estat explicades als col·legis professionals i a les federacions de veïns.  

Substituir el règim de llicència pel de comunicació

Les modificacions de l’Ordenança consisteixen, essencialment, en substituir el règim de llicència pel de comunicació en totes aquelles activitats per a les quals la normativa general ho permet. Especial significació en aquest àmbit tenen les llicències d’activitats de pública concurrència d’aforament inferior a 150 persones, per a les quals l’ordenança vigent havia optat pel règim de llicència, i que actualment passa a règim de comunicació prèvia.

Aquest canvi de concepció comporta que desapareix del text la “llicència municipal d’establiments de pública concurrència”, per passar a dir-se la “llicència municipal d’activitats” per tots aquells supòsits en els que preceptivament és exigible aquest règim, incloent no només els establiments de pública concurrència d’aforament superior a 150 persones sinó també d’altres activitats que en virtut de normatives sectorials requereixen aquesta intervenció, com per exemple, els centres de culte.

En la nova proposta de modificació també s’elimina el doble control existent fins ara per les comunicacions prèvies amb responsabilitat tècnica, de manera que el certificat final de les instal·lacions no s’acreditarà posteriorment sinó en unitat d’acte amb la formulació de la comunicació, quedant legitimada l’obertura i funcionament de l’activitat des de la presentació de la comunicació correctament formulada.

També s’adeqüen els continguts materials que estableix l’Ordenança vigent a les normatives sectorials, eliminant aquells requeriments que han desaparegut del marc general, com per exemple les autoritzacions sanitàries, o els que no derivaven d’exigència normativa superior, com per exemple les superfícies mínimes per establiments alimentaris.

En la modificació es regula de forma més clarificadora les relacions entre les llicències i/o comunicacions d’activitats i la resta de tràmits preceptius (llicència d’obres, informe sectorial en matèria d’incendis, etc).

S’introdueix també la necessitat que la documentació es presenti en suport electrònic; es concreta la documentació preceptiva per als canvis de titularitat d’activitats, quan el règim d’intervenció és el de comunicació prèvia, atesa la necessitat que la persona que passa a ser titular formuli la declaració responsable oportuna; i s’adeqüen  els règims de control a la normativa general d’aplicació, tant ambiental com sectorial.

 

 

Documents relacionats

  • imagen