Ordre del dia de la sessió ordinària pública de la Junta de Govern Local del 8 de juliol de 2014

Resolució

 

Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió ordinària dela Juntade Govern Local amb caràcter públic, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

Consideracions legals

  1. Article 21 dela Llei7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada perla Llei57/2003, de 16 de desembre.
  2. Article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Lleimunicipal i de règim local de Catalunya.
  3. Articles 41 i 113 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  5. Acord del ple de 18 de febrer de 2014, sobre establiment de sessions públiques dela Juntade Govern Local, quan exerceixi competències delegades del Ple.

Resolc:

Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local, núm. 37, per al dia 8 de juliol de 2014, a les 12.30 h, amb caràcter públic, al saló de sessions dela Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació.

Ordre del dia

  1. Aprovació acta anterior: Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 34, que va tenir lloc el dia 25 de juny de 2014.
  2. Assumptes sobrevinguts
  3. Precs, preguntes i interpel·lacions