S'aproven els “Acords de funcionament del Casal de les Escodines” per optimitzar l'ús de l'espai entre entitats i usuaris

L’acord l’han signat l’Ajuntament de Manresa i els representants de totes les entitats residents al Casal de les Escodines. El Casal és un equipament que desenvolupa programes socioculturals amb l’objectiu de facilitar l’experimentació, la formació i l’accés al coneixement de les persones.

imagen

L'Ajuntament de Manresa i les diverses entitats residents al Casal de les Escodines (l’AAVV Escodines, Xàldiga, Foto Art Manresa i la Casa de Andalusia) han signat un acord amb la finalitat de consensuar unes normes de funcionament intern de l’equipament que facilitin l’ús de l’espai i la convivència entre aquestes i els usuaris, així com les activitats que s’hi desenvolupin.

L’acord s’ha signat aquest dimecres amb la presència per part de l’Ajuntament de Manresa del regidor de Cultura i Barris, Joan Calmet, i els representants de totes les entitats residents al Casal de les Escodines: Carme Carrió, presidenta de l’AAVV Escodines; Gemma Garcia, presidenta de Xàldiga; Josep Brunet i Bacardit, president de Foto Art Manresa; i Dolors Aguilar, presidenta de la Junta Gestora de la Casa de Andalusia de Manresa.

El Casal de les Escodines, de titularitat i g estió municipals que està ubicat al C/ Sant Bartomeu, 50, és un equipament cívico-cultural de proximitat per a la promoció de la vida associativa de la ciutat i del barri de les Escodines. Posa al servei de la ciutadania programes d’acció sociocultural amb l’objectiu de facilitar l’experimentació, la formació i l’accés al coneixement, fomentar la participació activa de les persones i promoure els valors cívics i democràtics.

Per aquest motiu s’estableix que poden fer ús del Casal les persones, entitats i col·lectius de Manresa, per al desenvolupament d’activitats formatives, culturals, recreatives, socials, polítiques, sindicals o de qualsevol altra mena que tinguin finalitats de naturalesa similar.

Quant al document consta d’un articulat de 20 punts de caràcter intern on es determinen les funcions del Casal de les Escodines, qui en pot fer ús, les condicions per a utilitzar els espais, s’estableix la responsabilitat municipal en relació a la gestió dels espais i de l’agenda i s’enumeren i descriuen els espais utilitzables determinant-ne el seu règim d’utilització.

Funcions del Casal de les Escodines:

• Prestació d’infraestructures i recursos per a la realització d’activitats d’entitats culturals i ciutadanes.

• Estimular i potenciar iniciatives culturals i populars que sorgeixin lliurement entre els grups i entitats organitzades.
 
• Difusió de les activitats socials i culturals d’interès general i que es realitzin dins de l’equipament i/o en el seu entorn.

• Esdevenir un espai de trobada que faciliti la comunicació, l’acció i el sorgim ent d’iniciatives de desenvolupament comunitari.

• Oferir una programació municipal socio-cultural.

Estructura organitzativa del Casal

Es crea el Consell del Casal, com a òrgan participatiu, informatiu i consultiu per tal de visibilitzar les activitats de les diferents entitats que el composen. Els acords s’adoptaran mitjançant votació ordinària i l'Ajuntament de Manresa determinarà les línies de funcionament de les polítiques municipals dirigides al Casal de les Escodines atenent a les propostes del Consell.

Les funcions del Consell són vetllar per la interrelació entre les entitats usuàries del Casal, promoure’n la dinamització i el coneixement públic, debatre possibles propostes de programació i millora del Casal i establir intercanvi d'experiències d'interès comú en relac ió al Casal i al barri de les Escodines. També generar propostes d'activitats socioculturals i resoldre les incidències en la dinàmica d'utilització del Casal.

La seva composició compta amb quatre representants de l’Ajuntament i quatre representants de les entitats programadores estables del Casal, a raó d'un per entitat: l’AVVEscodines, Foto Art, Casa d'Andalusia i Xàldiga i altres membres que hi podran tenir veu però no vot (tècnic referent dels programes veïnals, tècnics municipals i altres).

Igualment, s’instaura un coordinador del Casal amb funcions de gestió de l’edifici, espais i coordinació d’activitats; i també un tècnic referent de programes veïnals per la coordinació d’activitats.

Serveis generals que s’oferixen al Casal de les Escodines

Acollida, recepció i punt d'informació

• Suport a entitats
• Activitats veïnals
• Programa formatiu
• Programa de difusió artística
• Programa d'accés a les noves tecnologies
• Biblioteca, lectura i estudi
• Activitats específiques per a la gent gran i infants
• Activitats físiques de baixa intensitat
• Punts d’accés a internet comunitari

Espais, usos, i reserves

La gran majoria dels espais del Casal de les Escodines són d’ús comú, espais polivalents i d’ús general en funció de l’agenda. Requeriran sempre de la corresponent autorització expressa. Les peticions d’ús dels espais i instal·lacions del Casal, s’hauran de formalitzar mitjançant sol·licitud amb una antel·lació mínima de 15 dies.

Espais previstos i tipologia d’activitats que s’hi poden dur a terme:

Aules i Tallers : Aules de formació del segon pis (Aula 1, 2, 3, 4, 5) i Tallers del primer pis (T1, 2, 3). Són per a activitats de formació, divulgació i jornades de coneixement de diferents àmbits.

Vestíbul /sala d'exposicions : S'hi ubiquen els Punts Accés Públic i Gratuït a Internet), el servei de connexió Wi-Fi. Espai per a exposicions de petit format produïdes per usuaris del centre o fora del centre, de difusió artística o altres àmbits.

Sala d’Actes: Ubicada a la planta baixa per a l'exhibició d'espectacles de teatre, música, dansa, cinema i assajos de teatre, danses i balls d'entitats de cultura popular i/o tradicional. Realització d'activitats assist encials, socioeducatives, grups d'autoajuda i activitats lúdico-socials participatives.

Punt accés a internet comunitari: Ordinadors a disposició d'entitats i altres col·lectius per a fer-ne un ús col·lectiu i individual, prèvia petició en el mateix moment de ser utilitzats, dins dels horaris estipulats per l'equipament.

Espai polivalent (planta -2): Espai amb parquet per a activitats de benestar personal com ioga, gimnàstica dolça, psicomotricitat, dansa, activitats lúdiques, assajos i tallers d’arts escèniques.

Cuina /espai d'activitats gastronòmiques: Espai destinat a tallers de cuina freda i altres propostes relacionades amb el món de la gastronomia (tast de cerveses, receptes fàcils per a joves, receptes de supervivència, postres decoratives, menús per a cada dia, batuts de fruites, tast de c& ograve;ctels, etc...), berenars o esmorzars col·loqui, trobades informals, reunions o petites celebracions d'entitats amb piscolabis.

Auditori/espai polivalent: Espai ubicat a la planta baixa per a assajos habituals d'entitats de cultura popular i tradicional de la ciutat, dansa, representacions teatrals i escenografies. També pot tenir usos a nivell d'auditori.

Pati del davant la façana: Actes festius, lúdics i/o culturals, activitats de psicomotricitat, esportives i d'animació sociocultural.

Pati interior - adjacent a la galeria de l'espai polivalent (planta -2): Espai el manteniment del qual se n'ocupa l'Ajuntament, però susceptible de tenir un ús comunitari per a tasques d'horticultura o jardineria veïnals.

Documents relacionats

  • imagen