Ordre del dia del Ple de l'Ajuntament de Manresa del 17 de juliol de 2014

 

Resolució

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

Consideracions legals

1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.

4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.

5. Acord del ple de 22 de juny de 2011, que aprova el règim de sessions plenàries.

Resolc:

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 10, amb caràcter ordinari, per al dia 17 de juliol de 2014, a les 19 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard.

ORDRE DEL DIA

I. PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 9, que va tenir lloc el dia 19 de juny de 2014.

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6003, de 20 de juny de 2014, sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la primera tinent d’alcalde durant els dies 21 a 24 de juny de 2014, ambdós inclosos.

2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6516, de 8 de juliol de 2014, sobre substitució del titular de l’Alcaldia per la primera tinent d’alcalde en la presidència de la sessió de la Junta de Govern Local del dia 8 de juliol de 2014, amb caràcter públic.

2.3 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció, d’1 de juliol de 2014, sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 2n trimestre 2014.

2.4 Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 2 de juliol de 2014, sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 2n trimestre 2014

2.5 Donar compte de la Resolució de la regidora de Serveis Socials, Acollida i Cooperació, de 14 de juliol de 2014, sobre aprovació del Pla d’Inclusió Social de Manresa 2014-2016.

3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost de l’exercici 2013.

4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1 Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’anul•lació de la declaració de la no disponibilitat de crèdit de les aplicacions del pressupost prorrogat acordada per acord plenari de 18 de febrer de 2014.

4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial per despeses derivades de les eleccions al Parlament Europeu 2014.

4.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2014 dins del Pressupost municipal vigent.

4.1.4 Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació del preu públic per serveis culturals i esportius del programa Manresa Salut Esport, curs 2014/2015.

4.1.5 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de diferents aplicacions pressupostàries relacionades amb la programació de la cultura popular i de cinema a la ciutat.

4.1.6 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació pressupostària de la Secció d’Ocupació 241.60.489.20 – Oficina tècnica laboral. Subvencions nominatives.

4.2 Regidoria delegada de Governació

4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2014.

4.3 Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

4.3.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores de l’atorgament d’ajuts a les associacions de comerciants de Manresa per a l’any 2014.

4.3.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla Director “Manresa 2022”.

5. ÀREA DE TERRITORI

5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat

5.1.1 Dictamen sobre aprovació definitiva,si escau, del Projecte constructiu per a la connexió del sector del Guix de Manresa al sistema de sanejament de Sant Fruitós de Bages.

6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1 Regidoria delegada de Cultura

6.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de proposar els dies 21 de febrer i 31 d’agost com a festes locals de Manresa per a l’any 2015.

6.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial per despeses relacionades amb el X Premi de Fotografia Memorial Modest Francisco.

6.2 Regidoria delegada d’Ensenyament

6.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l’acord de cessió gratuïta de domini a favor de la Generalitat de Catalunya d’una finca de propietat municipal, delimitada pels carrers Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner i Pablo Picasso.

7. PROPOSICIONS

7.1 Proposició del Grup Municipal del PP referent al subministrament d’aigua de comptador a les llars de Manresa.

7.2 Proposició del Grup Municipal del PP referent a la idoneïtat de continuar sent associats de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació de Municipis de Catalunya.

7.3 Proposició del Grup Municipal del PP sobre la realització d’actuacions urbanístiques per facilitar l’apropament de vehicles pesants a la Clínica Sant Josep.

7.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre la Federació de Municipis de Catalunya.

7.5 Proposició del Grup Municipal de la CUP per iniciar un procés participatiu per decidir els usos futurs com a equipament de l’edifici de propietat municipal conegut com a l’Anònima.

7.6 Proposició del Grup Municipal de PxC per modificar el Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre. sobre el règim jurídic de la tinença de gossos potencialment perillosos.

7.7 Proposició del Grup Municipal de PxC per oferir un menú a baix cost a persones en situació d’atur i a les seves famílies.

8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores des de l’anterior donació de compte al ple municipal.

10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 30, 32, 33 i 35, que corresponen a les sessions amb caràcter reservat dels dies 10, 17 i 25 de juny i 1 de juliol de 2014; i de les actes núm. 31 i 34, de les sessions amb caràcter públic 10 i 25 de juny de 2014, respectivament.

11. Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats per l’Ajuntament de Manresa.

12. PRECS, PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

Manresa, 14 de juliol de 2014