L’Ajuntament de Manresa impulsa una nova edició millorada del programa Xec Servei, destinat a la prestació de serveis socials de proximitat

El programa consisteix en una subvenció concedida per l’Ajuntament de Manresa que té l’objectiu de reduir el preu a pagar per les persones usuàries pel consum de serveis d’atenció domiciliària, suport a la llar, etc. Enguany s’estableixen dues modalitats de xec, de 4,5 i 7 euros. Cada usuari en pot rebre fins a 100 xecs  anualment, i en casos excepcionals degudament acreditats  150 xecs.


imagen

Per tal de prevenir situacions de risc de persones soles o amb dificultats pe realitzar les activitats de la vida diària l’Ajuntament de Manresa ha posat en marxa una nova edició del Programa Xec-Servei, un programa que té l’origen l’any 2000.

 

El xec servei és un ajut econòmic que atorga Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa en format de val de descompte directe per cada hora de servei de proximitat que es consumeix en qualsevol de les empreses adherides al programa. Enguany, com a novetat, s’estableixen dues modalitats: fins ara hi havia un sol xec de 4,5 euros, i ara n’hi haurà a més un altre de 7 euros.

 

S’estableix un barem d’accés a aquests ajuts, segons la tarifació social, i s’estableix el màxim de renda per persona a 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, aquest es determina tenint en compte els ingressos totals de la unitat de convivència .

 

El xec s’adreça prioritàriament als següents col·lectius, les circumstàncies dels quals seran degudament valorades pels serveis socials municipals:

  • Les persones majors de 65 anys que visquin soles o acompanyades d’una altra persona d’avançada edat.
  • Les persones amb una valoració de la seva discapacitat que superi el 67%.
  • Persones amb grau de dependència.
  • Famílies amb especials dificultats a causa de problemes de salut, que presentin una situació de crisi, canvi o esgotament.

 

El xec s’adreça a aquesta població quan, prèvia valoració dels serveis socials municipals, acreditin unes condicions socioeconòmiques que els suposin dificultats per accedir al pagament total del cost d’aquest servei.

 

Alhora el programa també tracta d’incentivar, a través de al col·laboració públic-privat el desenvolupament de la responsabilitat social de les empreses prestadores de serveis de proximitat, alhora que fomentar l’ocupació en aquest sector de serveis.

 

Podran accedir a aquest servei qualsevol persona física (autònom/a) o entitat que ofereixi els següents serveis d’atenció a la llar, que estiguin prèviament homologades per l’Ajuntament: Atenció domiciliària a malalts, gent gran o infants; ajudes al desplaçament de persones amb dificultats; manteniment de la llar, compra, àpats i cura de la roba; petits treballs de reparació i manteniment de l’habitatge; fisioteràpia; podologia, o logopèdia.

 

Les entitats que s’adhereixin a aquest servei hauran de fer la sol·licitud  mitjançant una instància a l’Ajuntament de Manresa abans del 31 de desembre d’enguany que implicarà la signatura  d’un conveni individualitzat en què es marcaran els serveis que ofereixen, el cost de cadascun dels serveis i les condicions en què hauran de prestar-los.  

 

El programa preveu els mecanismes de seguiment i control, que haurà d’estar avaluat anualment per part de l’Ajuntament.

Documents relacionats

  • imagen