Ordre del dia de la sessió ordinària pública de la Junta de Govern Local del 14 de maig de 2019

imagen

Resolució

 

Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local amb caràcter públic, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 

1.   Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

 

2.   Article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

3.   Articles 41 i 113 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 

4.   Article 10 del Reglament orgànic municipal.

 

5.   Acord del ple de 30 de juny de 2015, sobre establiment del règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.

 

Resolc:

 

Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local núm. 24  per al dia 14 de maig de 2019,  a les 12.30 h, amb caràcter públic, al saló de sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació.

 

 

Ordre del dia

 

 

1.         Aprovació acta anterior

 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 19, que va tenir lloc el dia 16 d’abril de 2019.

 

2.         Àrea de Territori

 

2.1       Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis

 

2.1.1    Aprovar, si escau, la cessió del contracte de la concessió administrativa que      consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i            neteja urbana del municipi de Manresa, titularitat de la UTE Sanejament        Manresa, a favor de la mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y             CONTRATAS SA (FCC). (CON.EXE 2019000039).

 

3.         Àrea de Drets i Serveis a les Persones

 

3.1       Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut

 

3.1.1    Aprovar, si escau, la imposició de dues sancions per estar en possessió de dos gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció i no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva fugida (SPU.SAN 2019/10).

 

3.1.2    Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per abandonar un gos potencialment perillós (SPU.SAN 2019/11).       

 

3.1.3    Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/13).

 

3.1.4    Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/50).

 

4.         Àrea d’Hisenda i Governació

 

4.1        Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

4.1.1    Aprovar, si escau, la pròrroga de la cessió d’ús corresponent al local núm. 29 i   una part del local núm. 28, ubicats a l’octogonal 11 de la Font dels Capellans, a   favor de l’entitat Gedi Gestió i Disseny, SCCL.

 

4.1.2    Aprovar, si escau, la pròrroga de la cessió d’ús corresponent al local ubicat a     l’antiga església de Casa Caritat a favor de l’entitat Colla Castellera         Tirallongues.

 

4.1.3    Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 50% i     60% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

 

4.1.4    Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 60% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

 

4.1.5    Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 90% per les       construccions, instal·lacions o obres que afavoreixen les condicions d’accés i          d’habitabilitat dels discapacitats, pel que fa a les obres de millora de            l’accessibilitat i 60% de la quota de l’impost per les obres de manteniment i      conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions existents en el             sector del centre històric. (GTR.ICB 2018000151).

 

4.1.6    Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 95% per obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació, a favor      de SANT ANDREU SALUT, FUNDACIÓ PRIVADA (GTR.ICB 2018000161).

 

4.1.7    Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 95% per obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació, a favor      de ALTHAIA XARXA ASSIT. UNIV. DE MANRESA, FP (GTR.ICB            2019000015).

 

4.1.8    Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 95% per            construccions, instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat municipal       realitzades per les administracions públiques, en que concorren circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d’ús públic o social, a favor de la      GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA    CATALUNYA CENTRAL.

 

4.1.9    Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 60% de la          quota de l’impost per les obres de manteniment i conservació, consolidació,     reforma i rehabilitació en edificacions existents en el sector del centre històric.           (GTR. ICB 2019000048).

 

4.1.10  Aprovar, si escau, la desestimació d’una sol·licitud de bonificació del 50% de la quota de l’impost per les obres de millora o rehabilitació de façanes en         qualsevol altre indret del terme municipal. (GTR. ICB 2018000125).

 

5.         Assumptes sobrevinguts

 

 

6.         Precs, preguntes i interpel·lacions

Documents relacionats

  • imagen