Ordre del dia de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 16 de juliol de 2019

imagen

Resolució

 

Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local amb caràcter públic, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 

1.   Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

 

2.   Article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

3.   Articles 41 i 113 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 

4.   Article 10 del Reglament orgànic municipal.

 

5.   Acord del ple d’1 de juliol de 2019, sobre establiment del règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.

 

Resolc:

 

Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local núm. 33 per al dia 16 de juliol de 2019, a les 12.30 h, amb caràcter públic, a l’Alcaldia de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació.

 

 

Ordre del dia

 

 

1.         Àrea de Drets i Serveis a les Persones

 

1.1       Regidoria delegada de Ciutat Saludable

 

1.1.1    Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/12).

 

1.1.2    Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/22).

 

1.1.3    Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/24).

 

1.1.4    Aprovació de la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/59).

 

2.         Assumptes sobrevinguts

 

 

3.         Precs, preguntes i interpel·lacions

Documents relacionats

  • imagen