Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del 18 de juliol de 2019

imagen

Resolució

 

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

  2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.

  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  1. Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 11, amb caràcter ordinari, per al dia 18 de juliol de 2019, a les 17 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

1.         APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

 

1.1.-     Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions plenàries número 9, del 15 de juny de 2019,  i 10, de l’1 de juliol de 2019.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-  Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 6716, de 3 de juny de 2019, sobre aprovació de la segona modificació del Pla Normatiu de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2019.-

 

2.2.-  Donar compte de la resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, núm. 6831, de 4 de juny de 2019, sobre pròrroga per un període de 3 mesos, del contracte laboral eventual subscrit el 8 d’abril per a realitzar tasques de peó.-

 

2.3.-  Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 6836, de 5 de juny de 2019, sobre revocació de poders per a plets a diversos lletrats i atorgament de poders a favor de diversos procuradors dels tribunals a Manresa i a Barcelona.-

 

2.4.-  Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 5985, de 15 de maig de 2019, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2019, dins el Pressupost municipal vigent.-

 

2.5.-  Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 6466, de 24 de maig de 2019, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2019, dins el Pressupost municipal vigent.-

 

2.6.-  Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 7106, d’11 de juny de 2019, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2019, dins el Pressupost municipal vigent.-

 

2.7.-  Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 7915, de 28 de juny de 2019, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2019, dins el Pressupost municipal vigent.-

 

2.8.-  Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 6686, de 31 de maig de 2019, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel regidor delegat de Seguretat Ciutadana en la Presidència de la Junta Local de Seguretat que va tenir lloc el dia 3 de juny de 2019.-

 

2.9.-  Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 8363, de 12 de juliol de 2019, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel segon tinent d’alcalde el dies 13 i 14 de juliol de 2019.-

 

2.10.- Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 7983, de 3 de juliol de 2019, modificada per la resolució núm. 7995, de 4 de juliol de 2019, sobre adscripció de membres corporatius a les Comissions Informatives municipals.-

 

 

 

3.         ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

3.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la comprovació de l’inventari general consolidat dels béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb referència a 14 de juny de 2019.-

 

3.2.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la resolució d’Alcaldia núm. 7740, de 20 de juny de 2019, sobre l’acceptació de la subvenció atorgada per a l’operació l’Esplendor del Barroc, en el marc del programa FEDER.-

 

3.3.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de la sessió ordinària del Ple de la Corporació del mes de setembre de 2019.-

 

3.4.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la consideració d’òrgan administratiu a la prefectura del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions de l’Ajuntament de Manresa, per a exercir funcions com a òrgan de contractació en procediments de contractació menor i de compres que no superin els 500,00€ (IVA no inclòs).-

 

3.5.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la constitució de la Mesa de Contractació Permanent de l’Ajuntament de Manresa, la seva composició i normes de funcionament.-

 

3.6.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat pública, sol·licitada pel regidor Josep Gili Prat.-

 

3.7.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació de representants de la Corporació en entitats i organismes que requereixen representació municipal.-

 

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

4.1       Regidoria d’Hisenda

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització per a convenir una despesa plurianual per a l’adquisició de la finca situada a la Cra. de Vic, núm. 100, de Manresa.-

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 14/2019, dins el pressupost municipal vigent. -

 

 

4.2       Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

4.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Manresa, amb efectes 1 de juliol de 2019.-

 

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

5.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la procedència de l’alteració del límit entre els termes de Manresa i Sant Fruitós del Bages.

5.1.2.-  Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Manresa. Precisió de les actuacions d’interès públic en Sòl no urbanitzable.-

 

 

5.2       Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent

 

5.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la devolució de garantia del contracte de concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa.-

 

 

6.         ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

 

6.1       Regidoria delegada d’Ocupació,  Empresa i Coneixement

 

6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la concessió d’ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric de Manresa 2019, i de la convocatòria de concurs públic (SUB.BCO 2019/12).-

 

  

6.2       Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats

 

6.2.1.-  Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència: Aprovació inicial, si escau, de la modificació del Reglament d’organització i funcionament del Mercat municipal de Puigmercadal.-

 

 

6.3       Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat

 

6.3.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores del Premi Pare Ignasi Puig i Simon 2019, i de la convocatòria de concurs públic (SUB.BCO 2019/13).-

 

  

7.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

7.1       Regidoria delegada d’Esports

 

7.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions destinades a entitats i clubs esportius locals, per al desenvolupament de programes d’inclusió esportiva d’infants i joves amb pocs recursos econòmics, mitjançant l’atorgament de beques esportives, temporada esportiva 2019/20, i convocar concurs públic (SUB. BCO 2019/14).-

 

8.-        PROPOSICIONS

 

8.1.-     Proposició del Grup Municipal Fem Manresa pel suport institucional de l’Ajuntament de Manresa en el cas de la menor violada el passat 14 de juliol.-

 

 

9.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

10.-      Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

11.-      Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 22, 23, 25, 26, 27 i 29, que corresponen a les sessions dels dies 7, 14 i 21 de maig i 4, 11 i 12 de juny de 2019, i de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 19, 24 i 28, dels dies 16 d’abril, 14 de maig i 12 de juny de 2019.-

 

 

12.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

 

 

 

 

 

Documents relacionats

  • imagen