El govern municipal unifica els criteris perquè les persones amb pocs recursos paguin menys en impostos i serveis

• La proposta de tarifació social, que es debatrà al Ple Municipal del proper dijous 16 d’octubre, té l’objectiu d’afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics.

imagen

El ple municipal de l’Ajuntament de Manresa sotmetrà a votació, el dijous 16 d’octubre, una proposta de tarifació social que unifica i estableix unes noves bases perquè les persones amb pocs recursos puguin fer front als impostos municipals i tenir unes tarifes als serveis i taxes adequades a la seva situació. L’objectiu és el de fer possible una major equitat en el sistema tributari i, alhora, que afavoreixi la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis públics.

La proposta -que ha estat presentada aquest migdia pel regidor d’Hisenda i Governació de l’Ajuntament de Manresa, Josep Maria Sala- estableix uns criteris homogeneïtzats per a tots els tributs que tinguin en compte els ingressos d’una unitat familiar i/o de convivència segons el nombre de persones que en formen part i que s’ajustin, alhora, als programes d’ajudes de serveis socials. Fins ara, l’Ajuntament aplicava diferents modificacions, tarifes reduïdes i ajuts que, si bé mantenien certa unitat de criteris per serveis, no estaven homogeneïtzats en el seu conjunt.

L’indicador econòmic serà el Salari Mínim Interprofessional

La proposta de tarifació social tindrà en compte com indicador econòmic el Salari Mínim Interprofessional (SMI) -645,3 Euros-, valorat en com ingrés brut –excloses les deduccions per seguretat social-. S’estimen les 14 pagues anuals, que seran comptabilitzades en els 12 mesos de l’any.

S’estableix també una taula d’ingressos i renda per càpita i una escala de supòsits amb correctors econòmics possibles. Així en el quadre que es proposa parteix del SMI i a partir de la segona persona s’aplica la quantitat monetària d’un 30 % del salari mínim interprofessional, fins a un total de 7 persones. El quadre per a 2014 seria el següent: 1 persona, 645.3€; 2 persones, 838,89€; 3 persones 1.032,48€; 4 persones 1.226,07€; 5 persones, 1.419,66; 6 persones, 1.613,25; i 7 persones, 1.806,84€.

La proposta pretén aplicar en cada tribut, segons al seva naturalesa, el supòsit de reducció més òptim. Així s’estableixen diferents trams de renda per determinar aquesta afectació que seran els següents:

Tram A : Gratuïtat. La gratuïtat pot implicar un informe social previ que acrediti el compliment dels requisits econòmics del quadre de renda per càpita.
Tram B : SMI
Tram C : Fins a 1,10 del SMI
Tram D: Fins a 1,25 del SMI
Tram E : Fins a 1,50 vegades el SMI
Tram F : Fins a 2 vegades el SMI
Tram G : Fins a 2,5 vegades el SMI. No reducció ( Sols cassos en casos puntuals de serveis socials on el cost del servei és molt elevat. Exemple: Transport adaptat ).

Pel que a les famílies nombroses, quan el tribut en prevegi una reducció, s’establirà un percentatge de reducció addicional sobre la base liquidable un cop s’hagi aplicat, si escau, prèviament la reducció per ingressos. Les famílies nombroses ho hauran d’acreditar documentalment. El percentatge de reducció proposat és del 30%.

La tarifació social no exclou que puguin fer-se en cas de preus públics/privats reduccions específiques a col·lectius determinats, amb l’objectiu d’impulsar determinades politiques de benestar (accés dels infants als serveis culturals, foment de l’envelliment actiu ....)

Accés a la tarifació social

Les persones i/o famílies que vulguin accedir a la tarifació social hauran de presentar justificació documental dels seus ingressos o bé autoritzar la consulta per part de l’Ajuntament, i del fet de tractar-se de família nombrosa si és el cas.

La comprovació d’ingressos es farà segons declaració de renda de l’any anterior o, en determinats supòsits, les tres nòmines últimes, certificat d’atur de tots els membres majors de 16 anys, certificat de pensió, subsidi o prestació d’atur, PIRMI o ajuts, si és el cas, de tots els membres majors de 16 anys. S’establirà un sistema d’autorització prèvia de l’interessat per la comprovació telemàtica de les dades disponibles per la pròpia administració.

Pel que fa a les ordenances fisca ls determinaran, en cada cas, els supòsits d’aplicació de la tarifació social, la concreció del tram de renda i/o els altres indicadors aplicables, i la resta de requisits que determinin l’atorgament de la bonificació o reducció.

Un cop transcorregut un any de la seva aplicació es valorarà la idoneïtat del sistema de tarifació social proposat, avaluant el seu impacte i proposant modificacions, si s’escau. A tals efectes l’Ajuntament nomenarà una comissió de valoració, encarregada d’elaborar l’ informe valoratiu.

Una proposta consensuada

La proposta de tarifació social respon a l’acord del Ple Municipal que es va aprovar el 15 d’abril i que demanava el seu impuls a través d’una comissió que va constituir amb aquest oebjectiu. Aquesta comissió ha estudiat e l sistema tributari actual de Manresa i les reduccions que ja es venen fent. Alhora, ha consultat altres ajuntaments de Catalunya. Finalment, ha elaborat una proposta amb la voluntat de unificar criteris i establir unes bases úniques que serveixin per qualsevol tribut i, alhora, coincideixi amb els criteris que s’apliquen a les ajudes socials d’altra naturalesa.

La proposta ha estat presentada a les forces polítiques, sindicats i organitzacions empresarials integrants del Pacte de Ciutat, qui ja havien mostrat anteriorment un especial interès pel tema. Alhora també s’ha tramès a les entitats socials de la ciutat, perquè puguin fer-hi les seves aportacions. Fruit d’aquests contactes s’han recollits els seus suggeriments i s’han incorporat al document, que es votarà dijous de la setmana vinent.

Documents relacionats

  • imagen