El govern municipal proposa la congelació de les ordenances fiscals per al 2015

La proposta, que portarà al Ple de dijous que ve, ja inclou els criteris unificats de tarifació social que també es debatran en la mateixa sessió.

imagen

El govern municipal plantejarà la congelació de les ordenances fiscals al 2015, que es mantindrien en els nivells del 2014, segons la proposta que presentarà al Ple municipal de l’Ajuntament de Manresa el pròxim dijous i que avui ha presentat en detall el regidor d’Hisenda i Governació, Josep Maria Sala.

El regidor ha explicat que es proposa un “increment zero” en general de les ordenances per a l’any vinent “pel bon comportament de la inflació i amb l’objectiu de facilitar l’impuls econòmic de la ciutat sense malmetre la recuperació de les finances municipals”. Les propostes de l’equip de govern ja inclouen els criteris unificats de tarifació social que ell mateix ha presentat també avui i que es debatran en la mateixa sessió.

Pel que fa a l’Impost sobre Béns Immobles, Sala ha anunciat que es proposa mantenir els tipus impositius generals i que s’ha sol·licitat l’aplicació de coeficients reductors del valor cadastral, que es publicaran a finals de desembre, i ha afegit que el nou tipus impositiu resultant s’ha d’haver aprovat i publicat abans del dia 1 de març de 2015. També ha apuntat que la categoria rústica canvia el tipus impositiu del 0,42% al 0,40%.

En relació a les bonificacions de l’IBI ha assenyalat que la corresponent a famílies nombroses s’adapta als nous criteris de la tarifació social i que s’amplia l’exempció per a centres sanitaris de titularitat pública a dos centres de l’ICS.

La congelació impositiva afectaria també a l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), que manté el tipus impositiu del 3,84% que es va fixar el del 2104 (2012: 4%, 2013: 3,80%). A més a més, es manté per al 2015, tot i que inicialment era només per al 2014, la bonificació per reforma de façanes del 95%, i per reforma i rehabilitació d’immobles del 95% per al casc antic i del 50% a la resta de la ciutat.

En l’Impost d’Activitat Econòmiques (IAE), que també tindria un increment zero segons la proposta,  s’introdueix una nova bonificació per a aquelles empreses que tinguin un resultat negatiu a partir de 2015 i següents fins a un màxim de tres anys consecutius. La mesura seria efectivitat a partir de 2017. Les bonificacions serien del 10% en els casos d’empreses amb dèficit del resultat d’explotació d’entre el 5-10% i del 20% per aquelles que el tinguin per sobre del 10%.

Altres novetats que ha comentat el regidor Sala en relació als impostos municipals són que l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (la plusvàlua) incorpora la nova exempció per dació en pagament i per execucions hipotecàries, mentre que l’Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), de circulació, es manté igual.

En general, les taxes municipals també mantindrien les tarifes del  si bé hi ha algunes novetats com la creació d’una nova taxa per l’expedició de documents administratius com els duplicats de llicències o la digitalització de documents;  o la incorporació d’ una nova tarifa per a habitatges d’usos turístics dins la taxa d’intervenció administrativa d’activitats.

En la taxa d’ocupació via pública s’estableix la gratuïtat de la quota fixa en el cas del mercat agrari dels dissabtes a la Plaça Major, en  la línia de l’acord del Ple municipal del 17 d'octubre del 2013 perquè es consideri aquest mercat una activitat d’especial interès públic. En la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires, també es mantenen les tarifes existents, però s’estableix una nova tarifa incrementada 15% en casos d’ocupacions sobre tarimes i instal·lacions fixes “en atenció a l’ús intensiu que fan de la via pública”.

La taxa de recollida d’escombraries puja un 3% amb l’objectiu d’acostar els ingressos al cost del servei però especialment per front a l’increment del cànon d’abocament del 20% per al 2015 que ha establert l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Per últim, la proposta del govern municipal planteja canvis de categoria de carrer d’alguns passatges, per unificar-los amb els carrers de l’entorn; i dels carrers del Parc Tecnològic, que passen a categoria 1 en relació a l’IAE.

El regidor Sala ha tancat la seva intervenció recordant que, a banda d’aquestes propostes que es portaran al Ple de dijous que ve, queden pendents altres qüestions relacionades amb les ordenances fiscals com les taxes de subministrament d’aigua i clavegueram, que s’anunciaran abans d’acabar l’any; el tipus de l’IBI, que es coneixerà durant el primer trimestre; igual que les taxes i preus públics de centres d’ensenyament municipals (Escola d’Arts, Conservatori Municipal i Escola de Música i la llar d’infants Bressolvent).

Documents relacionats

  • imagen