Ordre del dia de la sessió ordinària pública de la Junta de Govern Local del 14 d'octubre de 2014

Resolució

Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local amb caràcter públic, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

Consideracions legals

1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

2. Article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

3. Articles 41 i 113 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.

5. Acord del ple de 18 de febrer de 2014, sobre establiment de sessions públiques de la Junta de Govern Local, quan exerceixi competències delegades del Ple.

Resolc:

Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local, núm. 54 per al dia 14 d’octubre de 2014, a les 12.30 h, amb caràcter públic, al saló de sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació.

Ordre del dia

1. Aprovació acta anterior

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 51, que va tenir lloc el dia 30 de setembre de 2014.

2. Àrea d’Economia i Governació

2.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Governació

2.1.1 Aprovar, si escau, la declaració de subhasta deserta per a l’alienació d’un local de titularitat municipal, ubicat al carrer Torras i Bages núm. 30 de Manresa.

2.1.2 Aprovar, si escau, la devolució de la garantia definitiva del contracte de compravenda de la finca situada a l’Avinguda Universitària, núm. 17, de Manresa.

2.1.3 Aprovar provisionalment, si escau, la modificació dels annexos de tarifes a l’Ordenança reguladora dels preus públics que han de regir a partir de l’1 de gener de 2015. 

2.1.4 Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 50 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor de diversos sol·licitants, per a la reforma, reparació i rehabilitació d’immobles de la ciutat.

2.1.5 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonificació del 50 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor de la Comunitat de Propietaris del c. Pompeu Fabra, 4, per a les obres de reparació de la façana del pati interior.

2.1.6 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonificació del 50 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor d’una sol·licitant, per a les obres de canvi de paviment malmès d’una terrassa al c. Sant Benet, 20.

2.1.7 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonificació del 50 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor d’una sol·licitant, per a les obres de canvi de porta i treure esglaó al c. Era Esquerra, 9, baixos.

2.1.8 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonificació del 50 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor de la Comunitat de Propietaris del Passatge Puigberenguer, 1, per a les obres de substitució del canal pluvial d’aquest immoble.

2.1.9 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonificació del 50 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor d’OBRES SOLER RUIZ, SL, per a les obres de rehabilitació de façana a la Pl. 8 de març, 2.

2.1.10 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonificació del 50 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor de CASA PIÀ, SL, per a les obres de construcció d’una rampa al local comercial del c. Àngel Guimerà, 38-40.

2.1.11 Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 95 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor de diversos sol·licitants, per a la reforma, reparació i rehabilitació d’immobles i façanes situats al nucli antic de la ciutat.

2.1.12 Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 95 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor de diversos sol·licitants, per a la millora o rehabilitació de façanes d’immobles de la ciutat.

2.1.13 Desestimar, si escau, la concessió de bonificacions del 95 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a diversos sol·licitants, per a la reforma, reparació o rehabilitació d’edificis o elements inclosos en el Catàleg i Pla Especial del Patrimoni històrico-arquitectònic i ambiental de Manresa.

2.2 Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana

2.2.1 Aprovar, si escau, l’acceptació de l’oferta presentada per la mercantil BBVA Autorenting, SA, en relació amb l’encàrrec de provisió de tres vehicles de serveis policials, mitjançant el subministrament en la modalitat d’arrendament amb opció de compra –AM 2013.04-.

3. Àrea de Territori i Paisatge

3.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat

3.1.1 Aprovar, si escau, la memòria valorada de les obres d'adequació de dos solars municipals situats a la façana sud de Manresa.

3.1.2 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, la memòria valorada de les obres de millora de seguretat en la mobilitat de barris.

3.2 Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans

3.2.1 Acceptar, si escau, la renúncia a concessions temporals de drets funeraris del Cementiri Municipal.

3.2.2 Atorgar, si escau, la concessió de dret funerari per un període de 5 anys, prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal.

3.2.3 Prorrogar, si escau, la concessió de dret funerari per un període de 5 anys, prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri Municipal.

4. Assumptes sobrevinguts

5. Precs, preguntes i interpel·lacions


Manresa, 10 d'octubre de 2014