Ordre del dia de la sessió ordinària pública de la Junta de Govern Local del 21 de gener de 2020

imagen

Resolució

 

Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local amb caràcter públic, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 

1.   Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

 

2.   Article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

3.   Articles 41 i 113 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 

4.   Article 10 del Reglament orgànic municipal.

 

5.   Acord del ple d’1 de juliol de 2019, sobre establiment del règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.

 

Resolc:

 

Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local núm. 4 per al dia 21 de gener de 2020 a les 12.30 h, amb caràcter públic, a l’Alcaldia de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació.

 

Ordre del dia

 

 

1.         Aprovació acta anterior

 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 57, que va tenir lloc el dia 17 de desembre de 2019

 

 

2.         Àrea de Serveis Generals

 

2.1        Regidoria d’Hisenda

 

2.1.1      Aprovar, si escau, l’estimació de la sol·licitud de bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor de Sant Andreu Salut, Fundació Privada. (GTR.ICB-63/2019).

 

2.1.2      Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 50%, 60% i 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, segons relació de 30 de desembre de 2019.

 

2.1.3    Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 50% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB- 134/2019).

 

2.1.4    Aprovar, si escau, la desestimació d’una sol·licitud de bonificació del 60% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB-143/2019).

 

 

2.2        Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

2.2.1    Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal  que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal funcionari interí com a subaltern, amb l’activitat privada d’entrenador esportiu.

 

2.2.2    Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal laboral temporal,  com a professora de música al Conservatori municipal, amb l’activitat privada de professora de música, per compte aliè.

 

2.2.3    Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal laboral temporal, com a professora de música al Conservatori Municipal, amb l’activitat privada  de pianista i  professora de piano, per compte propi.

 

2.2.4    Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal  que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal laboral temporal, com a professor de música al Conservatori Municipal, amb una segona i una tercera activitat pública de professor, a les Escoles de Música de Santpedor i de Callús respectivament. 

 

 

2.3       Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

 

2.3.1    Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta  comissió de la infracció consistent en portar deslligat i sense morrió, un gos potencialment perillós en un espai públic. (AJT.CVP-252/2019).

 

2.3.2    Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta comissió de la infracció consistent en portar deslligat i sense morrió, un gos potencialment perillós en un espai públic. (AJT.CVP-253/2019).

 

2.3.3    Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-43/2019).

 

2.3.4    Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-48/2019).

 

2.3.5    Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-52/2019).

 

2.3.6    Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-67/2019)

 

2.3.7    Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-79/2019)

 

3.         Àrea de Territori

 

3.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat.

 

3.3.1    Ratificar, si escau, la Resolució del Tinent d’Alcalde, Regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, número 14481, de 18 de desembre de 2019, referent a l’aprovació del règim tarifari del servei públic de transport urbà de viatgers per a l’exercici 2020 (AJT.DIC 3/2020)

 

4.         Àrea de Drets i Serveis a les Persones

 

4.1       Regidoria delegada de Ciutat Saludable

 

4.1.1    Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió de dos gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/70).

 

4.1.2    Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/124).

 

4.1.3    Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per l’abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa i per l’abandonament d’altres dos gossos (SPU.SAN 2019/125).

 

4.1.4    Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua (SPU.SAN 2019/128).

 

4.1.5    Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió de dos gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/129).

 

4.1.6    Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’una gossa potencialment perillosa sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/131).

 

4.1.7    Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/132).

 

4.1.8    Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/133).

 

4.1.9    Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per conduir un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/134).

 

4.1.10  Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/153).

 

4.1.11  Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’una gossa potencialment perillosa sense haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua (SPU.SAN 2019/154).

 

4.1.12  Aprovar, si escau, de la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció i per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense haver adoptar les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua (SPU.SAN 2019/155).

 

4.1.13  Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/156).

 

4.1.14  Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/157).

 

4.1.15  Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/158).

 

4.1.16  Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/159).

 

4.1.17  Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’una gossa potencialment perillosa sense haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua (SPU.SAN 2019/160).

 

4.1.18  Aprovar, si escau, de la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió de dos gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció; per la criança de gossos sense disposar d’inscripció al registre de nuclis zoològics; per la criança de gossos potencialment perillosos sense haver fet el test de comportament als progenitors que garanteixi l’absència de comportaments agressius anòmals; per ésser propietari d’animals sense identificació electrònica i sense censar al registre municipal d’animals de companyia.  (SPU.SAN 2019/162).

 

5.         Assumptes sobrevinguts

 

 

6.         Precs, preguntes i interpel·lacions

 

 

Documents relacionats

  • imagen