Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del 23 de gener de 2020

imagen

Resolució

 

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donadaperla Llei57/2003, de 16 de desembre.
  2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  1. Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 1, amb caràcter ordinari, per al dia 23 de gener de 2020, a les 17 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària número 17, del dia 19 de desembre de  2019.

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

 2.1.- Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 13455, de 22 de novembre de 2019, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 28/2019, dins el Pressupost municipal de l'exercici 2019.

 

2.2.-  Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 14447, de 17 de desembre de 2019, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 32/2019, dins el Pressupost municipal de l’exercici 2019.

 

2.3.- Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 14703, de 23 de desembre de 2019, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde el dies 27, 28 i 29 de desembre de 2019.

 

2.4.- Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 82, de 9 de gener de 2020, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs de tancament i tall del  corrent elèctric de l’immoble situat al carrer Nou de Santa Clara núm. 15 de Manresa.

 

2.5.- Donar compte de la resolució del segon tinent d’alcalde, núm. 96, de 9 de gener de 2020, sobre contractació en règim laboral temporal per obra o servei determinat i amb caràcter de màxima urgència, d’una persona com a tècnica de grau mitjà d’ocupació, per a dur a terme el Programa de formació i inserció als joves.

 

 3.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

3.1       Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

 

3.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la Xarxa CORH (Comunitat de Recursos Humans) de la Diputació de Barcelona.

 

3.1.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Manresa, amb efectes d’1 de gener de 2020 i modificació de la relació de llocs de treball de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Manresa.

 

4.         ÀREA DE TERRITORI

 

4.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la continuïtat de la prestació del servei de neteja de les dependències municipals, adjudicat a l’entitat mercantil OHL Servicios Ingesan, SA. (CON.EXE 6/2020).

 

 5-         PROPOSICIONS

 

5.1.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a l’elaboració d’una borsa de recursos educatius gratuïts.

 

5.2.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a la dignificació i adequació dels refugis antiaeris a la ciutat.

 

5.3.-     Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM, PSC, Fem Manresa i Cs, per a l’adhesió a la declaració institucional del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Bages sobre la mobilitat viària i ferroviària de les comarques centrals amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

5.4.-     Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM i PSC i Fem Manresa, de suport i adhesió de l’Ajuntament de Manresa a l’Associació de Municipis afectats per la línia de ferrocarril R-12 (Lleida-Manresa).

 

5.5.-     Proposició dels Grups Municipals d’ERC i JxM, de rebuig a la Resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras, i contra la judicialització del procés català.

 

 

6.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

7.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.

 

8.-        Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 55, 56 i 1, que corresponen a les sessions dels dies 10 i 17 de desembre de 2019 i 7 de gener de 2020, i de l’acta núm. 52 que correspon a la sessió amb caràcter públic del dia 19 de novembre de 2019.

 

9.-        Donar compte d’escrits que acrediten recepció d’acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa.

 

 

10.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.

Documents relacionats

  • imagen