Ordre del dia del Ple Municipal telemàtic de l'Ajuntament de Manresa del dia 30 d'abril de 2020

La sessió tindrà lloc dijous, a les 5 de la tarda, i es podrà seguir per Internet a través d'aquest enllaç

 

imagen

Resolució

 

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  5. Acord del Ple de la Corporació, de 2 d’abril de 2020, sobre autorització per a la celebració de sessions amb caràcter telemàtic

 

Motivació del caràcter telemàtic de la sessió

 

La Disposició Addicional Tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març de la Generalitat de Catalunya, ha donat resposta a la demanda plantejada per molts ens locals de poder celebrar a distància les reunions dels seus òrgans de govern, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.

 

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, declara en el seu art. 1 l'estat d'alarma per tal d'afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19.

 

La vigència de l'estat d'alarma tenia un duració inicial de 15 dies que va ser prorrogada pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel Reial decret 487/2020, de 10 d’abril i prorrogada de nou pel Reial decret 492/2020, de 24 d’abril, pel qual es manté l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasional per el COVID-19.

 

Es dóna, doncs, clarament el supòsit de fet que permet la sessió telemàtica del Ple de la Corporació.

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 4, amb caràcter ordinari, per al dia 30 d’abril de 2020  ales 17 h, per mitjans telemàtics, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I. PART DISPOSITIVA

 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària número 3, del dia 2 d’abril de  de 2020.-

 

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1. Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3402, d’1 d’abril de 2020, per la qual es decreten els serveis mínims del personal de l’Ajuntament de Manresa a partir de dia 1 d’abril de 2020.-

 

2.2. Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 2871, d’11 de març de 2020, sobre l’aprovació del pla pressupostari a mig termini referent al període 2021-2022 i 2023. 

 

2.3. Donar compte de l’Informe d’Intervenció, de 17 d’abril de 2020, en relació al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i objectiu de deute en la liquidació del pressupost consolidat de l’exercici 2019.-

 

2.4. Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3759, de 24 d’abril de 2020, sobre el Pla per a la sortida gradual del confinament aplicat al personal al servei de l’Ajuntament de Manresa.-

 

3. ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

3.1. Regidoria d’Hisenda

 

3.1.1. Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 6/2020, dins del Pressupost Municipal vigent. 

 

3.1.2. Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de diversos articles de l’Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles, contenidors o altres béns mobles de la via pública, i de la modificació del títol i diversos articles de l’Ordenança fiscal número 36, reguladora de la taxa per a l’atenció i protecció d’animals domèstics de companyia i/o potencialment perillosos, i prevenció de la zoonosi.

 

4. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

 

4.1. Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat

 

4.1.1. Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases reguladores del Premi Pare Ignasi Puig. (SUB.BCO 6/2020).-

 

5.  ÀREA DE TERRITORI

 

5.1. Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

5.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la preservació i millora dels elements d’interès patrimonial de Manresa.

 

5.1.2.- Aprovació de la ratificació de la Resolució núm. 3350, de 27 de març de 2020, dictada per l’alcalde president relativa a la suspensió total o parcial de diferents contractes de serveis i els efectes que se’n deriven, arran de la situació provocada per la pandèmia derivada del coronavirus SARS-CoV-2. 

 

5.1.3.- Aprovació de la ratificació de la Resolució núm. 3385, de 31 de març de 2020, dictada per l’alcalde president relativa a les afectacions provocades en el servei d’aparcament en superfície sota temps limitat arran de la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. 

 

5.1.4.- Aprovació de la ratificació de la Resolució núm. 3476, de 3 d’abril de 2020, dictada per l’alcalde president relativa a la gratuïtat temporal de les tarifes d’aplicació en l’exercici 2020 corresponents als títols de transport propis i/o socials del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers del municipi de Manresa, exclusivament durant el període de vigència del Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març. 

 

5.1.5.- Aprovació de la revisió de les tarifes de l’aparcament soterrani per a automòbils de turisme de la Plaça Porxada per a l’exercici 2020. 

 

5.1.6.-  Aprovació de la pròrroga del servei de retirada i dipòsit de vehicles de la via pública de Manresa, per un termini màxim de 6 mesos. 

 

5.1.7.-  Aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de neteja de les dependències municipals. 

 

5.1.8.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, per segona vegada, de la modificació puntual del  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa – Parc Tecnològic. 

 

5.1.9.-  Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, del Pla de Millora Urbana PMUt 019 La Culla. 

 

5.2. Regidoria delegada de Ciutat Verda

           

5.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’atorgament de la cessió d’ús a favor de l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri de les Escodines, d’uns terrenys de titularitat municipal situats al carrer de les Saleses núm. 9 i 10 de Manresa.

 

5.3. Regidoria delegada de Ciutat Verda


Regidora delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent

 

5.3.1.-Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió del cànon de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa, amb efectes a 1 de gener de 2020. 

 

6. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

6.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions del Servei d’Acció i Cohesió Social de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Manresa, aprovades inicialment en el Ple el dia 27 de febrer de 2020. (SUB. BCO 7/2020).


6.2. Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans

 

6.2.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del concurs per a la selecció del cartell “ESTIU JOVE 2020”. 

 

6.2.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del concurs per dissenyar un trofeu en motiu del Premi del Consell de les Persones Grans de Manresa. 

 

6.3. Regidoria delegada d’Esports

 

6.3.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la desestimació del recurs de reposició interposat per Ateneu Les Bases AIE contra l’acord d’aprovació de la liquidació de la distribució de beneficis de la concessió d’obra pública que consisteix en la construcció i explotació d’un complex cívic, cultural i esportiu i de serveis anomenat Complex Nord les Bases, corresponent al 50% dels guanys acumulats en el període 2012-2017. 

 

7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 

II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

8. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.

 

9. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.

Documents relacionats

  • imagen