Ordre del dia de la Junta de Govern pública telemàtica de l'Ajuntament de Manresa del 19 de maig de 2020

La sessió tindrà lloc demà dimarts, a 2/4 d'1 del migdia

imagen

Resolució

 

Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local amb caràcter públic i per mitjans telemàtics, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 

1.   Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

 

2.   Article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

3.   Articles 41 i 113 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 

4.   Article 10 del Reglament orgànic municipal.

 

5.   Acord del ple d’1 de juliol de 2019, sobre establiment del règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.

 

6.   Acord del Ple de 2 d’abril de 2020, que habilita la realització telemàtica del Ple de l’Ajuntament de Manresa i d’altres òrgans municipals

 

Motivació del caràcter telemàtic de la sessió

 

La Disposició Addicional Tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març de la Generalitat de Catalunya, ha donat resposta a la demanda plantejada per molts ens locals de poder celebrar a distància les reunions dels seus òrgans de govern, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, declara en el seu art. 1 l'estat d'alarma per tal d'afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus Covid-19.

La vigència de l'estat d'alarma tenia un duració inicial de 15 dies que va ser prorrogada pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, i pel Reial decret 492/2020, de 24 d’abril.

 

El Reial decret 514/2020, de 8 de maig, prorroga de nou l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins a les 00.00 h del dia 24 de maig.

 

Es dona, doncs, clarament el supòsit de fet que permet la sessió telemàtica de la Junta de Govern Local amb caràcter públic.

 

Resolc:

 

Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local núm. 18 per al dia 19 de maig de 2020 a les 12.30 h, amb caràcter públic, per mitjans telemàtics, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació.

 

Ordre del dia

 

 

1.         Aprovació acta anterior

 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 14, que va tenir lloc el dia 28 d’abril de 2020.

  

2.         Assumptes sobrevinguts

 

 

3.         Precs, preguntes i interpel·lacions

 

 

Documents relacionats

  • imagen