Ordre del dia del Ple Municipal telemàtic de l'Ajuntament de Manresa del dia 21 de maig de 2020

La sessió tindrà lloc dijous, a les 5 de la tarda

imagen

Resolució

 

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  • Article 21 dela Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donadaperla Llei57/2003, de 16 de desembre.
  • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  • Acord del Ple de la Corporació, de 2 d’abril de 2020, sobre autorització per a la celebració de sessions amb caràcter telemàtic.
  • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Motivació del caràcter telemàtic de la sessió

 

La Disposició Addicional Tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març de la Generalitat de Catalunya, ha donat resposta a la demanda plantejada per molts ens locals de poder celebrar a distància les reunions dels seus òrgans de govern, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, declara en el seu art. 1 l'estat d'alarma per tal d'afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19.

La vigència de l'estat d'alarma tenia un duració inicial de 15 dies que va ser prorrogada pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, i pel Reial decret 492/2020, de 24 d’abril.

 

El Reial decret 514/2020, de 8 de maig, prorroga de nou l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, fins a les 00.00 h del dia 24 de maig.

Es dona, doncs, clarament el supòsit de fet que permet la sessió telemàtica del Ple de la Corporació.


Per tot això,

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 5, amb caràcter ordinari, per al dia 21 de maig de 2020, a les 17 h, per mitjans telemàtics, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària número 4, del dia 30 d’abril de  2020.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3774, de 20 d’abril de 2020, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs en el mur d’accés al barri de Miralpeix.

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3866, de 29 d’abril de 2020, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs per apuntalar i efectuar un reforç estructural, per evitar el col·lapse dels elements individuals de l’estructura, de l’immoble situat al carrer Sobrerroca núm. 18.

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3971, de 4 de maig de 2020, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs de tancament de l’immoble situat al carrer Aiguader número 17.

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3972, de 4 de maig de 2020, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs de tancament de l’immoble situat al carrer Hospital núm. 15.

2.5.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3973, de 30 d’abril de 2020, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs de tapiat de la porta d’accés a l’edifici de l’immoble situat al carrer Puigmercadal núm.10.

2.6.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3974, de 30 d’abril de 2020, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs de tapiat de la porta, per impedir l’accés de persones a l’interior de l’immoble situat al carrer Botí núm. 12.

2.7.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3778, de 27 d’abril de 2020, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2020, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 2020/7).

2.8.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4027, de 6 de maig de 2020, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2020, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 2020/8).

2.9.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4119, d’11 de maig de 2020, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2020, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 2020/10).

2.10.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3988, de 30 d’abril de 2020, sobre nomenament, amb efectes del dia 1 de maig de 2020, d’una persona com a Adjunta al cap de Gabinet d’Alcaldia i Comunicació.

 

2.11.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4120, de 12 de maig de 2020, sobre aprovació de les mesures complementàries al Pla per a la sortida gradual del confinament aplicat al personal al servei de  l’Ajuntament de Manresa.

 

2.12.-   Donar compte dels informes definitius de control financer permanent de l’exercici 2019, elaborats per la Intervenció municipal.

 

2.13.-   Donar compte de l’informe d’Intervenció del resum anual sobre el control intern 2019.

 

2.14.-   Donar compte del Pla Anual de Control Financer per a l’exercici 2020, elaborat per la Intervenció municipal.

 

2.15.-   Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre l’article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors (1r trimestre 2020). (INT.PMP 02/2020).

 

2.16.-   Donar compte de l’informe d’intervenció sobre els articles 4.1 b) i 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu a les dades d’execució del pressupost corresponent al primer trimestre de l’exercici 2020. (INT.TRI 1/2020).

 

2.17.-   Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre la llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (1r trimestre 2020). (INT.MOR 20/2020).

 

 

3.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

3.1       Regidoria d’Hisenda

 

3.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2020, dins el pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 9/2020).

 

3.1.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2020, dins el pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 12/2020).

 

3.1.3.- Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per l’aprofitament especial o utilització privativa amb taules, cadires, empostissats i tribunes. (AJT.DIC 17/2020).

 

 

4.         ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

 

4.1       Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases reguladores de les Ajudes a autònoms i empreses afectats econòmicament per les conseqüències del COVID-19. (SUB.BCO 9/2020).

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts reintegrables o “microcrèdits” per mantenir i potenciar l’activitat econòmica i ajudar a aquelles empreses més afectades pel COVID-19. (SUB.BCO 10/2020).

 

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

5.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la Resolució de l’alcalde, núm. 4026, de 6 de maig de 2020, relativa a aixecar la suspensió de la gestió del servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat, a partir del dia 11 de maig de 2020 (inclòs), arran de la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2 (AJT. DIC 18/2020).

 

 

6.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES


6.1.-     Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports, aprovades inicialment pel Ple en sessió del dia 27 de febrer de 2020. (SUB.BCO 8/2020).

 

6.2                   Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social

 

6.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la Resolució de l’alcalde, núm. 3737, de 23 d’abril de 2020, relativa a la suspensió parcial del contracte del servei públic de transport adaptat i els efectes que se’n deriven, arran de la situació provocada per la pandèmia derivada del coronavirus SARS-CoV-2 (AJT. DIC 15/2020).

 

6.2.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la continuïtat del contracte de la concessió administrativa del servei públic de transport adaptat, a partir del dia 21 de maig de 2020, i per un període màxim de nou mesos. (CON.EXE 31/2020).-

 

 

7.         PROPOSICIONS


7.1.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per garantir l’accés universal a l’aigua corrent a tots els domicilis de Manresa.

 

  

8.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

9.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.

 

10.-      Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 12, 13 i 15, que corresponen a les sessions dels dies 10 de març, 28 d’abril i 5 de maig de 2020, i de l’acta núm. 10 que correspon a la sessió amb caràcter públic del dia 25 de febrer de 2020.-

 

 

11.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

 

 

 

 

Documents relacionats

  • imagen