Ordre del dia del ple extraordinari de l'Ajuntament de Manresa del 23 de juny de 2020

imagen

Resolució

 

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 

  1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada perla Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.

 

Motivació del caràcter extraordinari de la sessió

 

En data d’avui, 18 de juny de 2020, ha tingut entrada al Registre General de l’Ajuntament de Manresa, escrit del senyor Valentí Junyent Torras en el qual manifesta la seva renúncia formal al càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa amb el benentès de la seva continuïtat en tant que regidor d’aquest Ajuntament.

 

És necessari que el Ple de la Corporació prengui raó d’aquesta renúncia per tal de poder efectuar el relleu al capdavant de l’Alcaldia, en compliment de l’Acord de govern per a Manresa (2019-2023), subscrit el 14 de juny de 2019.

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 7, amb caràcter extraordinari,  per al dia 23 de juny  de 2020, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment queper manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

Punt únic.  Presa de raó de la renúncia al càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa presentada pel senyor Valentí Junyent Torras.

Documents relacionats

  • imagen