Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del 16 de juliol de 2020

imagen

Resolució

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals 

 

  • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 10, amb caràcter ordinari, per al dia 16 de juliol de 2020, a les 17 h, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions plenàries núm. 6, 7, 8 i 9, dels dies 18, 23 i 27 de juny i 1 de juliol de 2020.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA 

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5148, de 16 de juny de 2020, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2020, dins del pressupost municipal vigent.- (PRE.MOD 2020/13).-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5254, de 19 de juny de 2020, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2020, dins del pressupost municipal vigent.- (PRE.MOD 2020/16).-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6041, de 3 de juliol de 2020, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2020, dins del pressupost municipal vigent.- (PRE.MOD 2020/18).-

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5400, de 23 de juny de 2020, sobre vigència fins al 13 de setembre de 2020, de les mesures aprovades al Pla per a la sortida gradual del confinament aplicat al personal al servei de l’Ajuntament de Manresa.-  (ORH.PRS139/2020).-

 

2.5.-     Donar compte de la Resolució de la sisena tinent d’alcalde, senyora Montserrat Clotet Masana, núm. 6034, de 2 de juliol de 2020, sobre aprovació de la Instrucció del Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Manresa.- (SGR.AET 3/2020).-

 

2.6.-     Donar compte de la Resolució de la segona tinent d’alcalde, senyora Cristina Cruz Mas, núm. 6039, de 3 juliol de 2020, sobre aprovació del “Protocol per a l’abordatge de les violències masclistes a les festes populars i espais públics d’oci nocturn de Manresa”.- (SAP.PLA 1/2020).-

 

2.7.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 6210, de 10 de juliol de 2020, sobre execució de la sentència dictada el 15 de gener de 2020 per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, dins del recurs de cassació núm. 3835/2018, interposat per la societat Postes y Maderas, S.A.-, en relació a l’aprovació definitiva del Mapa de capacitat acústica de Manresa.- (AJT.DCP 42/2020).-

 

2.8.-     Donar compte de l’Informe d’Auditoria del Registre de Factures Electròniques del 2019, elaborat per la Intervenció.- 

 

2.9.-     Donar compte de l’Informe de seguiment del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa. Juliol 2020.-

 


3.         ALCALDIA

 


3.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació  i, si escau, confirmació de la designació de representants de la Corporació en entitats i organismes que requereixen representació municipal.- (SGR.CTP 16/2020).-

 

3.2.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, del règim econòmic dels regidors i regidores amb dedicació exclusiva i parcial,  amb efectes 27 de juny de  2020.- (AJT.DIC 31/2020).-

 

3.3.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la rectificació de l’Inventari General Consolidat dels Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb referència a 31 de desembre de 2019.- (PAT.VAR 9/2020)

 

3.4.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la comprovació de l’Inventari General Consolidat dels Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb referència a 26 de juny de 2020.- (PAT.VAR 8/2020)

 

3.5.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de la sessió ordinària del Ple de la Corporació del mes de setembre de 2020.- (SGR.CTP 15/2020).-

 

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

4.1       Regidoria delegada d’Hisenda

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, del Conveni únic de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa en matèria tributària. (AJT.CNV 53/2020).-

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2020, dins del Pressupost Municipal vigent.-  (PRE.MOD 17/2020).-

 

4.1.3.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 21/2020, dins del Pressupost Municipal vigent.- (PRE.MOD  21/2020).-

 

4.1.4-   Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estar sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 20/2020, dins del Pressupost Municipal vigent.- (PRE.MOD  20/2020).-

 

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

5.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

5.1.1.-  Aprovació de l’expedient de contractació del subministrament de tres vehicles tipus furgoneta pel Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials.- (CON.EXP 8/2019).-

 

 

6.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

6.1       Regidoria delegada d’Esports

 

6.1.1    Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la resolució dictada per l’alcalde president el dia 2 de juny de 2020, relativa a ordenar la reobertura dels serveis de Biblioteca pública, pavelló poliesportiu, Centre esportiu i piscina coberta, situats a l’equipament anomenat Ateneu les Bases, a partir del dia 15 de juny de 2020, arran de la suspensió d’activitat per la pandèmia provocada per la Covid-19.- (AJT.DIC 26/2020)-. 

 

6.1.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau,de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions destinades a entitats i clubs esportius locals per al desenvolupament de programes d’inclusió esportiva d’infants i joves amb pocs recursos econòmics mitjançant l’atorgament de beques esportives, temporada esportiva 2020/21.- (SUB.BCO 15/2020).-

 

6.1.3.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores de l’atorgament de la subvenció extraordinària per a la reactiviació de l’activitat esportiva de les entitats esportives després de l’aturada provocada per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.- (SUB.BCO 19/2020).-

 

 

7.         PROPOSICIONS


7.1.-     Proposició del Grup Municipal Fem Manresa en suport als 13 manifestants acusats de desordres públics i danys per defensar la universitat pública.-

 

7.2.-     Proposició del Grup Municipal Fem Manresa per ratificar Manresa com a ciutat antifeixista.-

 

7.3.-     Proposició del Grup Municipal del PSC sobre el retorn de la Senyera de Catalunya a la Presidència de la celebració oficial de l’acte institucional de la Diada de l’11 de Setembre a Manresa.-

 

 

8.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 


II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

9.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

10.-      Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 21, 22, 24 i 25, que corresponen a les sessions dels dies 9, 16, 23 i 30 de juny de 2020, i de l’acta núm. 18 que correspon a la sessió amb caràcter públic del dia 15 de maig de 2020.-

 

 

11.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

 

 

 

 

Documents relacionats

  • imagen