Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de l'Ajuntament de Manresa de l'1 d'octubre de 2020

imagen

Resolució

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària i urgent, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

Consideracions legals

 

  1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.

 

Motivació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió

Aquest dilluns, 28 de setembre de 2020, s’ha fet pública la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitar el President de la Generalitat, Quim Torra Pla.

Un fet inèdit en la història del nostre país, ja que és el primer President inhabilitat en exercici del seu càrrec.

Per aquest motiu, els grups proposants del ple consideren que cal una resposta ràpida i urgent de les institucions davant d'aquest fet insòlit i que deixa el país sense el cap de govern.

Per tot això, com a alcalde president,

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 12, amb caràcter extraordinari i urgent, per al dia 1 d’octubre de 2020, a les 13 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment queper manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard. 


ORDRE DEL DIA

 

1.-     Pronunciament del Ple sobre la urgència de la convocatòria i, si escau, ratificar-la.

 

2.-     Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM i Fem Manresa, de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra Pla.

Documents relacionats

  • imagen