Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del 15 d'octubre de 2020

El Ple municipal d'aquest dijous està convocat per a les 16 h


imagen

Resolució

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donadaperla Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.
  • Acord del ple de 24 de setembre de 2020, que modifica l’hora de la sessió ordinària del ple d’octubre.

 

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 13, amb caràcter ordinari, per al dia 15 octubre de 2020, a les 16 h, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions plenàries núm. 11 i 12, dels dies 24 de setembre  i 1 d’octubre de 2020, respectivament.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8339, de 21 de setembre de 2020, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs per impedir l’accés a l’interior de l’immoble, desconnectar la instal·lació elèctrica i garantir l’estabilitat de l’edificació ubicada al carrer Hospital, núm. 15.-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8336, de 21 de setembre de 2020, per la qual es declara emergent la contractació de les obres de reparació dels danys causats pel temporal Glòria a la reclosa de la Sèquia de Manresa.-

 

2.3.-    Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8400, de 22 de setembre de 2020, per la qual es declara emergent la contractació de la direcció tècnica de les obres de reparació dels danys causats pel temporal Glòria a la reclosa de la Sèquia de Manresa.-

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8401, de 22 de setembre de 2020, per la qual es declara emergent la contractació de la coordinació de seguretat i salut de les obres de reparació dels danys causats pel temporal Glòria a la reclosa de la Sèquia de Manresa.-

 

2.5.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8402, de 22 de setembre de 2020, per la qual es declara emergent la contractació de la direcció ambiental de les obres de reparació dels danys causats pel temporal Glòria a la reclosa de la Sèquia de Manresa.-

 

2.6.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8403, de 22 de setembre de 2020, per la qual es declara emergent la contractació del seguiment arqueològic de les obres de reparació dels danys causats pel temporal Glòria a la reclosa de la Sèquia de Manresa.-

 

2.7.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8423, de 23 de setembre de 2020, per la qual es declara emergent la contractació del certificat d’acceptació de residus de les obres de reparació dels danys causats pel temporal Glòria a la reclosa de la Sèquia de Manresa.-

 

2.8.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 8264, de 16 de setembre de 2020, sobre aprovació de les Línies Fonamentals del Pressupost per a l’exercici 2021.-

 

2.9.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8360, de 22 de setembre de 2020, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 28/2020, dins del Pressupost municipal vigent.-

 

2.10-    Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8958, de 5 d’octubre de 2020, sobre formalització del Pla d’Acció en relació a l’informe resum anual de control intern 2019.-

 

2.11.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde número 8955, de 5 d’octubre de 2020, sobre l’aprovació de la personació d’aquesta Administració davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.264/2020 interposat per ATENEU LES BASES AIE contra l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Manresa de data 21 de novembre de 2019, per la que es va aprovar la liquidació de la distribució de beneficis de la concessió Complex Nod les Bases, periode 2012-2017; i l’acord del Ple municipal de data 30 d’abril de 2020, desestimatòria del recurs de reposició contra l’acord anterior. (PJD.DCA 7/2020).-

 

2.12.-   Donar compte de l’Informe de seguiment del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa. Octubre 2020.-

 

3.         ALCALDIA -  PRESIDÈNCIA


3.1       Dictamen sobre aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost de l’exercici 2019.-

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS


 

4.1       Regidoria delegada d’Hisenda


4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de les ordenances fiscals que han de regir a partir de l’1 de gener de 2021. (AJT.DIC 53/2020).-

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 29/2020, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 29/2020).-

 

4.1.3.-  Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estat sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 31/2020, dins del Pressupost Municipal vigent.- (PRE.MOD 31/2020).-

 

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

5.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, del “Pla especial urbanístic. Les Marcetes” (PLA.PES 1/2018).-

 

5.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’Acord entre l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en relació amb dos recursos judicials (AJT.DIC 57/2020).-

 

 

5.2       Regidoria delegada de Ciutat Verda

 

5.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió a la “Declaració per una recuperació verda i socialment justa”, aprovada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. (MED.RES 5/2020).-

 

5.2.2.-  Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estat sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Aprovació, si escau, de l’Adhesió a la “Declaració de Mannheim”, acordada en la 9a Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles (MED.RES 7/2020).-

 

6.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

6.1       Regidoria delegada d’Acció i Inclusió Social

 

6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’actualització del Sistema Integrat de Tarifació Social (OSC.SSO 9/2020).-

 

 

7.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

8.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

9.-        Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 34, 35 i 37, que corresponen a les sessions dels dies 15, 22 i 29 de setembre de 2020, i de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 28, del dia 14 de juliol de 2020.-

 

 

10.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

 

 

 

 

 

Documents relacionats

  • imagen