Ordre del dia del Ple extraordinari del 20 de gener de 2021 per a la formació de les Meses Electorals

imagen

Resolució

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària i urgent, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

 

Consideracions legals


  1. Article 21 de la Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada perla Llei57/2003, de 16 de desembre.
  2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.

 

 

Motivació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió


Per Resolució de l’alcalde, núm. 103, de 12 de gener de 2021, es va convocar sessió plenària extraordinària per al dia 18 de gener de 2021, per portar a terme el sorteig públic per a la formació de les Meses Electorals amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021. 

 

Atès que el DOGC del dia 16 de gener de 2021 va publicar el Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixava sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021, a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la Covid-19, l’alcalde va desconvocar la sessió plenària extraordinària prevista per al dia 18 de gener de 2021. 

 

Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès de manera cautelar i provisional el decret amb què el Govern de la Generalitat havia suspès les eleccions del 14 de febrer, és procedent la convocatòria d’una sessió plenària amb caràcter extraordinari i urgent per a la formació de les Meses electorals, de conformitat amb l’article 26.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 

 

D’acord amb l’article 26.4 del mateix text legal, el sorteig s’ha de realitzar entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria, per la qual cosa el sorteig públic per a la formació de les Meses s’ha de realitzar amb caràcter urgent, i no es pot demorar fins al proper ple ordinari previst per al dia 28 de gener de 2021. 

 

Per tot això,

 

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 1, amb caràcter extraordinari i urgent, per al dia 20 de gener de 2021, a les 12 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard. 

 

 

Ordre del dia

 

1.-  Pronunciament del Ple sobre la urgència de la convocatòria i, si escau, ratificar-la. 

 

2.-  Formació de les Meses Electorals, mitjançant sorteig públic, de conformitat amb el que estableix l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 juny, del règim electoral general, amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021, convocades pel Decret 147/2020, de 21 de desembre.

Documents relacionats

  • imagen