Ordre del dia de la sessió ordinària pública de la Junta de Govern Local del 18 de novembre de 2014

Resolc:

Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local, núm. 60 per al dia 18 de novembre de 2014, a les 12.30 h, amb caràcter públic, al saló de sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació.

Ordre del dia

1. Aprovació acta anterior

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 54, que va tenir lloc el dia 14 d’octubre de 2014.

2. Àrea d’Economia i Governació

2.1 Regidoria delegada d’Hisenda i Governació

2.1.1Aprovar, si escau, la desestimació de l’eliminació del cànon de la concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’un edifici d’habitatges universitaris al campus universitari de Manresa.

2.1.2 Aprovar, si escau, la declaració de concurs desert per a l’alienació de tres parcel·les de titularitat municipal, ubicades al carrer Alcalde Francesc Marcet, núm. 15, 17 i 25 de Manresa.

2.1.3 Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 50 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants per a la reforma, reparació i rehabilitació d’immobles de la ciutat.

2.1.4Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 50 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants per a la reforma, reparació i rehabilitació d’immobles de la ciutat.

2.1.5 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonificació del 50 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres a favor d’una sol·licitant per a les obres de construcció d’un forjat sobre un terrat al c. Balsareny, 46.

2.1.6 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonificació del 50 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres a favor d’un sol·licitant per a la reforma d’una cuina i un bany al Passeig Pere III, 92, 5-2.

2.1.7 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonificació del 50 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres a favor d’una sol·licitant per a la substitució de sanitaris d’un bany i obres en una cuina del c. Àngel Guimerà, 46, 4-1.

2.1.8 Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 95 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants per a la reforma, reparació i rehabilitació d’immobles i façanes situats al nucli antic de la ciutat.

2.1.9 Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 95 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants per a la millora o rehabilitació de façanes d’immobles de la ciutat.

2.1.10 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonificació del 95 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres a favor de CARITAS DIOCESANA DE VIC, per a les obres d’obertura de porta al c. Joc de la Pilota, 6.

2.1.11 Aprovar, si escau, la concessió d’una bonificació del 95 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres a favor de CONGOST TAC SCP, per a les obres d’un bar-restaurant al complex esportiu Vell Congost.

2.1.12 Aprovar, si escau, la desestimació d’una bonificació del 95 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres a favor d’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL, per a les obres de reparació de façana al c. Sant Andreu, 25.

2.1.13 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, els plecs de clàusules i l’expedient de contractació per a la concessió administrativa d’ús privatiu del Bar Restaurant ubicat a la Muralla Sant Domènec, cantonada amb carrer Jaume I de Manresa (Bar Maïami).

3. Àrea de Territori i Paisatge

3.1 Regidoria delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat

3.1.1 Aprovar, si escau, la pròrroga i requeriment de complementació de la base digital cartogràfica del contracte que consisteix en la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic, semafòriques, fonts ornamentals i sanitari públic de la plaça Sant Domènec del municipi de Manresa.

3.2 Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans

3.2.1 Aprovar, si escau, la revocació de l’acord de la Junta de Govern Local de 17-6-2013, que declarava la caducitat de la concessió temporal per 5 anys del dret funerari sobre el nínxol 406, secció Sant Joan, del Cementiri Municipal.

3.2.2 Aprovar, si escau, l’atorgament de concessions de drets funeraris per 5 anys prorrogables, sobre sepultures del Cementiri municipal, a favor de diversos sol·licitants.

3.2.3 Aprovar, si escau, l’atorgament de pròrroga de concessions de drets funeraris per 5 anys del Cementiri municipal, a favor de diversos sol·licitants.

3.2.4 Aprovar, si escau, l’acceptació de renúncies a concessions de drets funeraris del Cementiri municipal, presentades per diversos sol·licitants.

3.2.5 Aprovar, si escau, la desestimació d’una sol·licitud de pròrroga de concessió temporal per 5 anys, del dret funerari d’un nínxol del Cementiri municipal.

3.2.6 Aprovar, si escau, la desestimació d’una sol·licitud de pròrroga de concessió temporal per 5 anys, del dret funerari d’un nínxol del Cementiri municipal.

3.2.7 Aprovar, si escau, la desestimació d’una sol·licitud de pròrroga de concessió temporal per 5 anys, del dret funerari d’un nínxol del Cementiri municipal.

3.2.8 Aprovar, si escau, la desestimació d’una sol·licitud de deixar sense efecte l’execució de la declaració de caducitat dels drets de concessió sobre un nínxol del Cementiri municipal.

4. Assumptes sobrevinguts

5. Precs, preguntes i interpel·lacions

Manresa, 14 de novembre de 2014