Ordre del dia del Ple de l'Ajuntament de Manresa del 20 de novembre de 2014

Resolució

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

Consideracions legals

1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
5. Acord del ple de 22 de juny de 2011, que aprova el règim de sessions plenàries.

Resolc:

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 15, amb caràcter ordinari, per al dia 20 de novembre de 2014, a les 19 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard.

ORDRE DEL DIA

I. PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple núm. 14, que va tenir lloc el dia 16 d’octubre de 2014.

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9369, de 8 d’octubre de 2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 23/2014, dins del Pressupost municipal vigent.

2.2 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10144, de 31 d’octubre de 2014, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 24/2014, dins del Pressupost municipal vigent.

2.3 Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9981, de 31 d’octubre de 2014, sobre substitució de l’alcalde titular pel segon tinent d’alcalde durant els dies 1 i 2 de novembre de 2014.

2.4 Donar compte de l’informe trimestral d’Intervenció per al seguiment del Pla d’Ajust previst a l’RDL 4/2012, de 24 de febrer (3r trimestre 2014).

3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci Urbanístic l’Agulla.

4. ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNACIÓ

4.1 Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’ampliació en 120 mensualitats dels reintegraments dels saldos deutors resultants a càrrec de l’Ajuntament de Manresa, en les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l’estat dels anys 2008 i 2009.

4.1.2 Dictamen sobre informar favorablement, si escau, la revisió de tarifes del servei públic d’autotaxis de la ciutat de Manresa per a l’exercici 2015.

4.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concertació d’operacions de préstec per al refinançament de préstecs del Pla de pagament a proveïdors dels RDL 4/2012 i 8/2013.

4.1.4 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la cessió gratuïta de domini a favor del Consorci Urbanístic l’Agulla, d’una finca de titularitat municipal ubicada al terme municipal de Sant Fruitós de Bages.

4.1.5 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 25/2014 dins del Pressupost municipal vigent.

4.1.6 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 27/2014 dins del Pressupost municipal vigent.

4.1.7 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació pressupostària 4910.489.20 – Tecnologies i societat de la informació. Subvencions nominatives.

4.1.8 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació pressupostària 4222.489.20 - Sistemes productius locals. Subvencions nominatives.

4.1.9 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’aplicació pressupostària d’Esports 3411.489.20 – Esport de lleure i competició. Subvencions nominatives.


4.2 Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’acceptació de la participació de l’Ajuntament de Manresa en l’organització especial Bages Turisme.

4.2.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del XIè Concurs d’idees emprenedores i Pla d’empresa del Projecte “Idees joves”.

4.2.3 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del projecte “La Universitat Emprèn 2014-2015. 6a edició”.

5. ÀREA DE TERRITORI

5.1 Regidoria delegada d’Urbanisme, Paisatge i Mobilitat

5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del conveni urbanístic subscrit el dia 11 de novembre de 2014 entre l’Ajuntament de Manresa i Criteria Caixaholding, SA, en l’àmbit de la modificació puntual del Pla especial Fàbrica Nova i Text refós de la normativa a Manresa.

5.2 Regidoria delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat

5.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, d’un reconeixement de crèdit extrajudicial a favor de Fira de Manresa per un import de 2.160,06 € (IVA inclòs) per despeses relatives a la Fira Ecoviure 2014.

6. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

6.1 Regidoria delegada d’Ensenyament

6.1.1 Dictamen sobre deixar sense efecte, si escau, el conveni signat entre l’Ajuntament de Manresa i el Consorci per a l’Impuls de serveis educatius i socials (CISES) per al finançament i execució del projecte d’una llar d’infants, aprovat en sessió del dia 17 de gener de 2011.

6.1.2 Dictamen sobre acceptació, si escau, d’una subvenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al finançament dels cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d’arts plàstiques i disseny impartits a l’Escola d’Art per al curs 2012-2013.

6.2 Regidoria delegada de Serveis Socials, Acollida i Cooperació

6.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla Local d’Infància i Adolescència 2014-2017.

 7. PROPOSICIONS

7.1 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC i PP, per a la regulació i implantació de coeficients reductors de l’edat de jubilació dels membres del Cos de la Policia Local.

7.2 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i PxC per a l’aprovació del document de consens elaborat en relació a les implicacions de la Resolució 577/X, del Parlament de Catalunya, sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats, en relació amb l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa.

7.3 Proposició del Grup Municipal de la CUP a favor de la implicació de l’Ajuntament de Manresa en el canvi de model energètic.

7.4 Proposició del Grup Municipal de la CUP en suport a la Iniciativa Legislativa Popular per una llei del sistema educatiu de Catalunya.

7.5 Proposició del Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i PxC, d’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la xarxa internacional de “Ciutats per la Vida – Ciutats contra la Pena de Mort”, a proposta de la Comunitat de Sant’ Egidio de Manresa.

7.6 Proposició dels Grups Municipals de CiU, PSC, ERC, PP i PxC, d’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la Commemoració del Centenari de la Mancomunitat de Catalunya.

7.7 Proposició del Grup Municipal d’ERC sobre la llicència esportiva espanyola única.

8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II. CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

9. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores des de l’anterior donació de compte al ple municipal.

10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 52, 53, 55, 56 i 57, que corresponen a les sessions amb caràcter reservat dels dies 7, 14, 21 i 28 d’octubre i 4 de novembre de 2014; i de l’acta núm. 51 de la sessió amb caràcter públic del dia 30 de setembre.

11. Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats per l’Ajuntament de Manresa. 

12. PRECS, PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN

Manresa, 17 de novembre de 2014